30 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 04/12/2020 (20/10 âm lịch)
Thanh Hóa
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 01/12
thứ tư, 02/12
thứ năm, 03/12
thứ sáu, 04/12
thứ bảy, 05/12
chủ nhật, 06/12
thứ hai, 07/12
VJ
VJ247 (A_Eco)
21:45
THD
2h00p
Bay thẳng
23:45
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ253 (A_Eco)
21:10
THD
1h50p
Bay thẳng
23:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ245 (U_Eco)
18:15
THD
2h00p
Bay thẳng
20:15
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ249 (J_Eco)
15:45
THD
2h00p
Bay thẳng
17:45
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ243 (I_Eco)
15:20
THD
2h00p
Bay thẳng
17:20
SGN
799.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1173 (ECONOMYSAVER)
16:35
THD
2h00p
Bay thẳng
18:35
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ247 (A_Deluxe)
21:45
THD
2h00p
Bay thẳng
23:45
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ253 (A_Deluxe)
21:10
THD
1h50p
Bay thẳng
23:00
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ245 (U_Deluxe)
18:15
THD
2h00p
Bay thẳng
20:15
SGN
1.219.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ241 (L_Eco)
09:10
THD
2h00p
Bay thẳng
11:10
SGN
1.319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ249 (J_Deluxe)
15:45
THD
2h00p
Bay thẳng
17:45
SGN
1.339.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ243 (I_Deluxe)
15:20
THD
2h00p
Bay thẳng
17:20
SGN
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1279 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
17:10
THD
2h15p
Bay thẳng
19:25
SGN
1.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1271 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:50
THD
2h15p
Bay thẳng
13:05
SGN
1.719.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ241 (L_Deluxe)
09:10
THD
2h00p
Bay thẳng
11:10
SGN
1.859.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1279 (K-P/thông tiết kiệm)
17:10
THD
2h15p
Bay thẳng
19:25
SGN
2.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1271 (K-P/thông tiết kiệm)
10:50
THD
2h15p
Bay thẳng
13:05
SGN
2.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1279 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:10
THD
2h15p
Bay thẳng
19:25
SGN
2.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:10
THD
2h15p
Bay thẳng
15:25
SGN
2.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1271 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:50
THD
2h15p
Bay thẳng
13:05
SGN
2.839.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1173 (BUSINESSSMART)
16:35
THD
2h00p
Bay thẳng
18:35
SGN
3.200.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ247 (Y_SBoss)
21:45
THD
2h00p
Bay thẳng
23:45
SGN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ245 (Y_SBoss)
18:15
THD
2h00p
Bay thẳng
20:15
SGN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ241 (Y_SBoss)
09:10
THD
2h00p
Bay thẳng
11:10
SGN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ249 (Y_SBoss)
15:45
THD
2h00p
Bay thẳng
17:45
SGN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ243 (Y_SBoss)
15:20
THD
2h00p
Bay thẳng
17:20
SGN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ253 (Y_SBoss)
21:10
THD
1h50p
Bay thẳng
23:00
SGN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1279 (J-Th/gia linh hoạt)
17:10
THD
2h15p
Bay thẳng
19:25
SGN
4.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (J-Th/gia linh hoạt)
13:10
THD
2h15p
Bay thẳng
15:25
SGN
4.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1271 (J-Th/gia linh hoạt)
10:50
THD
2h15p
Bay thẳng
13:05
SGN
4.219.000 ₫
+10 điểm