49 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 08/08/2020 (19/6 âm lịch)
Thanh Hóa
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
BL
BL565 (Starter)
09:35
THD
2h00p
Bay thẳng
11:35
SGN
139.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (G-Siêu tiết kiệm)
14:30
THD
2h15p
Bay thẳng
16:45
SGN
259.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1277 (G-Siêu tiết kiệm)
20:55
THD
2h15p
Bay thẳng
23:10
SGN
259.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 565 (Starter-Base)
09:35
THD
2h00p
Bay thẳng
11:35
SGN
290.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1173 (Bamboo Eco)
14:50
THD
2h00p
Bay thẳng
16:50
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1175 (Bamboo Eco)
12:00
THD
2h00p
Bay thẳng
14:00
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1275 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
14:30
THD
2h15p
Bay thẳng
16:45
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4805 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
09:35
THD
2h00p
Bay thẳng
11:35
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1277 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
20:55
THD
2h15p
Bay thẳng
23:10
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (T-P/thông tiết kiệm)
14:30
THD
2h15p
Bay thẳng
16:45
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1277 (T-P/thông tiết kiệm)
20:55
THD
2h15p
Bay thẳng
23:10
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ241 (U_Eco)
08:40
THD
2h00p
Bay thẳng
10:40
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ243 (U_Eco)
12:15
THD
2h00p
Bay thẳng
14:15
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ245 (U_Eco)
18:20
THD
2h00p
Bay thẳng
20:20
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ247 (U_Eco)
21:40
THD
2h00p
Bay thẳng
23:40
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ249 (U_Eco)
14:40
THD
2h00p
Bay thẳng
16:40
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ251 (U_Eco)
13:15
THD
2h00p
Bay thẳng
15:15
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ253 (U_Eco)
10:05
THD
2h00p
Bay thẳng
12:05
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ255 (U_Eco)
19:25
THD
2h00p
Bay thẳng
21:25
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1173 (Bamboo Plus)
14:50
THD
2h00p
Bay thẳng
16:50
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1175 (Bamboo Plus)
12:00
THD
2h00p
Bay thẳng
14:00
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1275 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:30
THD
2h15p
Bay thẳng
16:45
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4805 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:35
THD
2h00p
Bay thẳng
11:35
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1277 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:55
THD
2h15p
Bay thẳng
23:10
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:30
THD
2h15p
Bay thẳng
16:45
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1277 (R-P/thông tiêu chuẩn)
20:55
THD
2h15p
Bay thẳng
23:10
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1275 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:30
THD
2h15p
Bay thẳng
16:45
SGN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1277 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:55
THD
2h15p
Bay thẳng
23:10
SGN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (S-P/thông linh hoạt)
14:30
THD
2h15p
Bay thẳng
16:45
SGN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1277 (S-P/thông linh hoạt)
20:55
THD
2h15p
Bay thẳng
23:10
SGN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4805 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:35
THD
2h00p
Bay thẳng
11:35
SGN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ241 (U_Eco)
08:40
THD
2h00p
Bay thẳng
10:40
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ243 (U_Eco)
12:15
THD
2h00p
Bay thẳng
14:15
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ245 (U_Eco)
18:20
THD
2h00p
Bay thẳng
20:20
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ247 (U_Eco)
21:40
THD
2h00p
Bay thẳng
23:40
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ249 (U_Eco)
14:40
THD
2h00p
Bay thẳng
16:40
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ251 (U_Eco)
13:15
THD
2h00p
Bay thẳng
15:15
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ253 (U_Eco)
10:05
THD
2h00p
Bay thẳng
12:05
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ255 (U_Eco)
19:25
THD
2h00p
Bay thẳng
21:25
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1275 (I-Phổ thông)
14:30
THD
2h15p
Bay thẳng
16:45
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1277 (I-Phổ thông)
20:55
THD
2h15p
Bay thẳng
23:10
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (I-Phổ thông)
14:30
THD
2h15p
Bay thẳng
16:45
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1277 (I-Phổ thông)
20:55
THD
2h15p
Bay thẳng
23:10
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1173 (Bamboo Business)
14:50
THD
2h00p
Bay thẳng
16:50
SGN
3.800.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1175 (Bamboo Business)
12:00
THD
2h00p
Bay thẳng
14:00
SGN
3.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1275 (C-Th/gia linh hoạt)
14:30
THD
2h15p
Bay thẳng
16:45
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1277 (C-Th/gia linh hoạt)
20:55
THD
2h15p
Bay thẳng
23:10
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (C-Th/gia linh hoạt)
14:30
THD
2h15p
Bay thẳng
16:45
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1277 (C-Th/gia linh hoạt)
20:55
THD
2h15p
Bay thẳng
23:10
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm