18 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 27/08/2020 (9/7 âm lịch)
Thanh Hóa
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 24/08
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
chủ nhật, 30/08
BL
BL565 (Starter)
09:35
THD
2h00p
Bay thẳng
11:35
SGN
90.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1173 (Bamboo Eco)
14:50
THD
2h00p
Bay thẳng
16:50
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ241 (U_Eco)
08:40
THD
2h00p
Bay thẳng
10:40
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ243 (U_Eco)
12:15
THD
2h00p
Bay thẳng
14:15
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ245 (U_Eco)
18:20
THD
2h00p
Bay thẳng
20:20
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ247 (U_Eco)
21:40
THD
2h00p
Bay thẳng
23:40
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ249 (U_Eco)
15:00
THD
2h00p
Bay thẳng
17:00
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ251 (U_Eco)
13:15
THD
2h00p
Bay thẳng
15:15
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1173 (Bamboo Plus)
14:50
THD
2h00p
Bay thẳng
16:50
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1175 (Bamboo Plus)
12:00
THD
2h00p
Bay thẳng
14:00
SGN
2.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ241 (Y_SBoss)
08:40
THD
2h00p
Bay thẳng
10:40
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ243 (Y_SBoss)
12:15
THD
2h00p
Bay thẳng
14:15
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ245 (Y_SBoss)
18:20
THD
2h00p
Bay thẳng
20:20
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ247 (Y_SBoss)
21:40
THD
2h00p
Bay thẳng
23:40
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ249 (Y_SBoss)
15:00
THD
2h00p
Bay thẳng
17:00
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ251 (Y_SBoss)
13:15
THD
2h00p
Bay thẳng
15:15
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1173 (Bamboo Business)
14:50
THD
2h00p
Bay thẳng
16:50
SGN
4.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1175 (Bamboo Business)
12:00
THD
2h00p
Bay thẳng
14:00
SGN
4.750.000 ₫
+10 điểm