49 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 29/08/2020 (11/7 âm lịch)
Thanh Hóa
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
chủ nhật, 30/08
thứ hai, 31/08
thứ ba, 01/09
VJ
VJ243 (E_Promo)
12:15
THD
2h00p
Bay thẳng
14:15
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ245 (E_Promo)
18:20
THD
2h00p
Bay thẳng
20:20
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ249 (E_Promo)
14:40
THD
2h00p
Bay thẳng
16:40
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ251 (E_Promo)
13:15
THD
2h00p
Bay thẳng
15:15
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1173 (Bamboo Eco)
14:50
THD
2h00p
Bay thẳng
16:50
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ241 (A_Promo)
08:40
THD
2h00p
Bay thẳng
10:40
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ247 (A_Promo)
21:40
THD
2h00p
Bay thẳng
23:40
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ243 (Z_Eco)
12:15
THD
2h00p
Bay thẳng
14:15
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ245 (Z_Eco)
18:20
THD
2h00p
Bay thẳng
20:20
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ249 (Z_Eco)
14:40
THD
2h00p
Bay thẳng
16:40
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ251 (Z_Eco)
13:15
THD
2h00p
Bay thẳng
15:15
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ241 (Z_Eco)
08:40
THD
2h00p
Bay thẳng
10:40
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ247 (Z_Eco)
21:40
THD
2h00p
Bay thẳng
23:40
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1277 (E-Siêu tiết kiệm)
20:05
THD
2h15p
Bay thẳng
22:20
SGN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (E-Siêu tiết kiệm)
14:30
THD
2h15p
Bay thẳng
16:45
SGN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1271 (E-Siêu tiết kiệm)
10:15
THD
2h15p
Bay thẳng
12:30
SGN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1279 (E-Siêu tiết kiệm)
16:05
THD
2h15p
Bay thẳng
18:20
SGN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1273 (E-Siêu tiết kiệm)
08:45
THD
2h15p
Bay thẳng
11:00
SGN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4805 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
09:35
THD
2h00p
Bay thẳng
11:35
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1173 (Bamboo Plus)
14:50
THD
2h00p
Bay thẳng
16:50
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4805 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:35
THD
2h00p
Bay thẳng
11:35
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1277 (R-P/thông tiêu chuẩn)
20:05
THD
2h15p
Bay thẳng
22:20
SGN
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:30
THD
2h15p
Bay thẳng
16:45
SGN
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1271 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:15
THD
2h15p
Bay thẳng
12:30
SGN
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1279 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:05
THD
2h15p
Bay thẳng
18:20
SGN
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1273 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:45
THD
2h15p
Bay thẳng
11:00
SGN
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1277 (S-P/thông linh hoạt)
20:05
THD
2h15p
Bay thẳng
22:20
SGN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (S-P/thông linh hoạt)
14:30
THD
2h15p
Bay thẳng
16:45
SGN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1271 (S-P/thông linh hoạt)
10:15
THD
2h15p
Bay thẳng
12:30
SGN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1279 (S-P/thông linh hoạt)
16:05
THD
2h15p
Bay thẳng
18:20
SGN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1273 (S-P/thông linh hoạt)
08:45
THD
2h15p
Bay thẳng
11:00
SGN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4805 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:35
THD
2h00p
Bay thẳng
11:35
SGN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ243 (Y_SBoss)
12:15
THD
2h00p
Bay thẳng
14:15
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ245 (Y_SBoss)
18:20
THD
2h00p
Bay thẳng
20:20
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ249 (Y_SBoss)
14:40
THD
2h00p
Bay thẳng
16:40
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ251 (Y_SBoss)
13:15
THD
2h00p
Bay thẳng
15:15
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ241 (Y_SBoss)
08:40
THD
2h00p
Bay thẳng
10:40
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ247 (Y_SBoss)
21:40
THD
2h00p
Bay thẳng
23:40
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1277 (I-Phổ thông)
20:05
THD
2h15p
Bay thẳng
22:20
SGN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (I-Phổ thông)
14:30
THD
2h15p
Bay thẳng
16:45
SGN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1271 (I-Phổ thông)
10:15
THD
2h15p
Bay thẳng
12:30
SGN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1279 (I-Phổ thông)
16:05
THD
2h15p
Bay thẳng
18:20
SGN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1273 (I-Phổ thông)
08:45
THD
2h15p
Bay thẳng
11:00
SGN
3.329.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1173 (Bamboo Business)
14:50
THD
2h00p
Bay thẳng
16:50
SGN
3.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1277 (C-Th/gia linh hoạt)
20:05
THD
2h15p
Bay thẳng
22:20
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (C-Th/gia linh hoạt)
14:30
THD
2h15p
Bay thẳng
16:45
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1271 (C-Th/gia linh hoạt)
10:15
THD
2h15p
Bay thẳng
12:30
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1279 (C-Th/gia linh hoạt)
16:05
THD
2h15p
Bay thẳng
18:20
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1273 (C-Th/gia linh hoạt)
08:45
THD
2h15p
Bay thẳng
11:00
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm