36 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 01/11/2020 (16/9 âm lịch)
Thanh Hóa
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
thứ bảy, 31/10
chủ nhật, 01/11
thứ hai, 02/11
thứ ba, 03/11
thứ tư, 04/11
VJ
VJ241 (E_Eco)
08:05
THD
2h00p
Bay thẳng
10:05
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ243 (E_Eco)
15:40
THD
2h00p
Bay thẳng
17:40
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ245 (E_Eco)
18:30
THD
2h00p
Bay thẳng
20:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ247 (E_Eco)
20:45
THD
2h00p
Bay thẳng
22:45
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ249 (E_Eco)
15:10
THD
2h00p
Bay thẳng
17:10
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (G-Siêu tiết kiệm)
13:40
THD
2h15p
Bay thẳng
15:55
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1279 (G-Siêu tiết kiệm)
16:30
THD
2h15p
Bay thẳng
18:45
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1271 (G-Siêu tiết kiệm)
11:15
THD
2h15p
Bay thẳng
13:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1173 (Bamboo Eco)
16:35
THD
2h00p
Bay thẳng
18:35
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (E-Siêu tiết kiệm)
13:40
THD
2h15p
Bay thẳng
15:55
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1279 (E-Siêu tiết kiệm)
16:30
THD
2h15p
Bay thẳng
18:45
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1271 (E-Siêu tiết kiệm)
11:15
THD
2h15p
Bay thẳng
13:30
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1173 (Bamboo Plus)
16:35
THD
2h00p
Bay thẳng
18:35
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ241 (A_Deluxe)
08:05
THD
2h00p
Bay thẳng
10:05
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ243 (A_Deluxe)
15:40
THD
2h00p
Bay thẳng
17:40
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ245 (A_Deluxe)
18:30
THD
2h00p
Bay thẳng
20:30
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ247 (A_Deluxe)
20:45
THD
2h00p
Bay thẳng
22:45
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ249 (A_Deluxe)
15:10
THD
2h00p
Bay thẳng
17:10
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:40
THD
2h15p
Bay thẳng
15:55
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1279 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:30
THD
2h15p
Bay thẳng
18:45
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1271 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:15
THD
2h15p
Bay thẳng
13:30
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (S-P/thông linh hoạt)
13:40
THD
2h15p
Bay thẳng
15:55
SGN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1279 (S-P/thông linh hoạt)
16:30
THD
2h15p
Bay thẳng
18:45
SGN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1271 (S-P/thông linh hoạt)
11:15
THD
2h15p
Bay thẳng
13:30
SGN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ241 (A_Deluxe)
08:05
THD
2h00p
Bay thẳng
10:05
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ243 (A_Deluxe)
15:40
THD
2h00p
Bay thẳng
17:40
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ245 (A_Deluxe)
18:30
THD
2h00p
Bay thẳng
20:30
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ247 (A_Deluxe)
20:45
THD
2h00p
Bay thẳng
22:45
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ249 (A_Deluxe)
15:10
THD
2h00p
Bay thẳng
17:10
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (I-Phổ thông)
13:40
THD
2h15p
Bay thẳng
15:55
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1279 (I-Phổ thông)
16:30
THD
2h15p
Bay thẳng
18:45
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1271 (I-Phổ thông)
11:15
THD
2h15p
Bay thẳng
13:30
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1173 (Bamboo Business)
16:35
THD
2h00p
Bay thẳng
18:35
SGN
3.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (C-Th/gia linh hoạt)
13:40
THD
2h15p
Bay thẳng
15:55
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1279 (C-Th/gia linh hoạt)
16:30
THD
2h15p
Bay thẳng
18:45
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1271 (C-Th/gia linh hoạt)
11:15
THD
2h15p
Bay thẳng
13:30
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm