12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 26/11/2020 (12/10 âm lịch)
Thanh Hóa
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 23/11
thứ ba, 24/11
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
thứ sáu, 27/11
thứ bảy, 28/11
chủ nhật, 29/11
VJ
VJ241 (A_Promo)
08:05
THD
2h00p
Bay thẳng
10:05
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ243 (A_Promo)
15:40
THD
2h00p
Bay thẳng
17:40
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ245 (A_Promo)
18:30
THD
2h00p
Bay thẳng
20:30
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ247 (A_Promo)
20:45
THD
2h00p
Bay thẳng
22:45
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ241 (Z_Eco)
08:05
THD
2h00p
Bay thẳng
10:05
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ243 (Z_Eco)
15:40
THD
2h00p
Bay thẳng
17:40
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ245 (Z_Eco)
18:30
THD
2h00p
Bay thẳng
20:30
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ247 (Z_Eco)
20:45
THD
2h00p
Bay thẳng
22:45
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ241 (Y_SBoss)
08:05
THD
2h00p
Bay thẳng
10:05
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ243 (Y_SBoss)
15:40
THD
2h00p
Bay thẳng
17:40
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ245 (Y_SBoss)
18:30
THD
2h00p
Bay thẳng
20:30
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ247 (Y_SBoss)
20:45
THD
2h00p
Bay thẳng
22:45
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm