32 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 30/11/2020 (16/10 âm lịch)
Thanh Hóa
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 27/11
thứ bảy, 28/11
chủ nhật, 29/11
thứ hai, 30/11
thứ ba, 01/12
thứ tư, 02/12
thứ năm, 03/12
VJ
VJ255 (E_Eco)
17:10
THD
2h00p
Bay thẳng
19:10
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ247 (I_Eco)
21:45
THD
2h00p
Bay thẳng
23:45
SGN
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ245 (B_Eco)
18:15
THD
2h00p
Bay thẳng
20:15
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ255 (A_Deluxe)
17:10
THD
2h00p
Bay thẳng
19:10
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ243 (H_Eco)
13:20
THD
2h00p
Bay thẳng
15:20
SGN
1.019.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ249 (H_Eco)
15:10
THD
2h00p
Bay thẳng
17:10
SGN
1.019.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1173 (ECONOMYSMART)
16:35
THD
2h00p
Bay thẳng
18:35
SGN
1.200.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1279 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
17:10
THD
2h15p
Bay thẳng
19:25
SGN
1.309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ241 (L_Eco)
09:10
THD
2h00p
Bay thẳng
11:10
SGN
1.319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ247 (I_Deluxe)
21:45
THD
2h00p
Bay thẳng
23:45
SGN
1.399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ245 (B_Deluxe)
18:15
THD
2h00p
Bay thẳng
20:15
SGN
1.499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ243 (H_Deluxe)
13:20
THD
2h00p
Bay thẳng
15:20
SGN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ249 (H_Deluxe)
15:10
THD
2h00p
Bay thẳng
17:10
SGN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (Q-P/thông tiết kiệm)
13:25
THD
2h15p
Bay thẳng
15:40
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ241 (L_Deluxe)
09:10
THD
2h00p
Bay thẳng
11:10
SGN
1.859.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1271 (L-P/thông tiết kiệm)
10:50
THD
2h15p
Bay thẳng
13:05
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1271 (K-P/thông tiết kiệm)
10:50
THD
2h15p
Bay thẳng
13:05
SGN
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (K-P/thông tiết kiệm)
13:25
THD
2h15p
Bay thẳng
15:40
SGN
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1279 (K-P/thông tiết kiệm)
17:10
THD
2h15p
Bay thẳng
19:25
SGN
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1271 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:50
THD
2h15p
Bay thẳng
13:05
SGN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:25
THD
2h15p
Bay thẳng
15:40
SGN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1279 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:10
THD
2h15p
Bay thẳng
19:25
SGN
2.829.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1173 (BUSINESSSMART)
16:35
THD
2h00p
Bay thẳng
18:35
SGN
3.200.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ255 (Y_SBoss)
17:10
THD
2h00p
Bay thẳng
19:10
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ241 (Y_SBoss)
09:10
THD
2h00p
Bay thẳng
11:10
SGN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ243 (Y_SBoss)
13:20
THD
2h00p
Bay thẳng
15:20
SGN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ245 (Y_SBoss)
18:15
THD
2h00p
Bay thẳng
20:15
SGN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ247 (Y_SBoss)
21:45
THD
2h00p
Bay thẳng
23:45
SGN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ249 (Y_SBoss)
15:10
THD
2h00p
Bay thẳng
17:10
SGN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1271 (J-Th/gia linh hoạt)
10:50
THD
2h15p
Bay thẳng
13:05
SGN
4.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (J-Th/gia linh hoạt)
13:25
THD
2h15p
Bay thẳng
15:40
SGN
4.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1279 (J-Th/gia linh hoạt)
17:10
THD
2h15p
Bay thẳng
19:25
SGN
4.209.000 ₫
+10 điểm