30 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 03/12/2020 (19/10 âm lịch)
Thanh Hóa
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 30/11
thứ ba, 01/12
thứ tư, 02/12
thứ năm, 03/12
thứ sáu, 04/12
thứ bảy, 05/12
chủ nhật, 06/12
VJ
VJ241 (A_Promo)
08:05
THD
2h00p
Bay thẳng
10:05
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ243 (A_Promo)
15:40
THD
2h00p
Bay thẳng
17:40
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ245 (A_Promo)
18:30
THD
2h00p
Bay thẳng
20:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ247 (A_Promo)
20:45
THD
2h00p
Bay thẳng
22:45
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1271 (P-Siêu tiết kiệm)
09:45
THD
2h15p
Bay thẳng
12:00
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (P-Siêu tiết kiệm)
14:30
THD
2h15p
Bay thẳng
16:45
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1279 (P-Siêu tiết kiệm)
20:55
THD
2h15p
Bay thẳng
23:10
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1271 (E-Siêu tiết kiệm)
09:45
THD
2h15p
Bay thẳng
12:00
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (E-Siêu tiết kiệm)
14:30
THD
2h15p
Bay thẳng
16:45
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1279 (E-Siêu tiết kiệm)
20:55
THD
2h15p
Bay thẳng
23:10
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ241 (Z_Eco)
08:05
THD
2h00p
Bay thẳng
10:05
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ243 (Z_Eco)
15:40
THD
2h00p
Bay thẳng
17:40
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ245 (Z_Eco)
18:30
THD
2h00p
Bay thẳng
20:30
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ247 (Z_Eco)
20:45
THD
2h00p
Bay thẳng
22:45
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1271 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:45
THD
2h15p
Bay thẳng
12:00
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:30
THD
2h15p
Bay thẳng
16:45
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1279 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:55
THD
2h15p
Bay thẳng
23:10
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1271 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:45
THD
2h15p
Bay thẳng
12:00
SGN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:30
THD
2h15p
Bay thẳng
16:45
SGN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1279 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:55
THD
2h15p
Bay thẳng
23:10
SGN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ241 (Y_SBoss)
08:05
THD
2h00p
Bay thẳng
10:05
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ243 (Y_SBoss)
15:40
THD
2h00p
Bay thẳng
17:40
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ245 (Y_SBoss)
18:30
THD
2h00p
Bay thẳng
20:30
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ247 (Y_SBoss)
20:45
THD
2h00p
Bay thẳng
22:45
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1271 (I-Phổ thông)
09:45
THD
2h15p
Bay thẳng
12:00
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (I-Phổ thông)
14:30
THD
2h15p
Bay thẳng
16:45
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1279 (I-Phổ thông)
20:55
THD
2h15p
Bay thẳng
23:10
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1271 (C-Th/gia linh hoạt)
09:45
THD
2h15p
Bay thẳng
12:00
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (C-Th/gia linh hoạt)
14:30
THD
2h15p
Bay thẳng
16:45
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1279 (C-Th/gia linh hoạt)
20:55
THD
2h15p
Bay thẳng
23:10
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm