21 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 25/07/2021 (16/6 âm lịch)
Thanh Hóa
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 22/07
thứ sáu, 23/07
thứ bảy, 24/07
chủ nhật, 25/07
thứ hai, 26/07
thứ ba, 27/07
thứ tư, 28/07
VJ
VJ243 (Z1_ECO)
12:20
THD
2h00p
Bay thẳng
14:20
SGN
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ245 (Z1_ECO)
18:20
THD
2h00p
Bay thẳng
20:20
SGN
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ249 (Z1_ECO)
14:30
THD
1h55p
Bay thẳng
16:25
SGN
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ253 (Z1_ECO)
15:05
THD
1h50p
Bay thẳng
16:55
SGN
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ241 (U1_ECO)
08:40
THD
2h00p
Bay thẳng
10:40
SGN
609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ247 (U1_ECO)
21:45
THD
1h55p
Bay thẳng
23:40
SGN
609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ255 (U1_ECO)
20:25
THD
2h00p
Bay thẳng
22:25
SGN
609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ243 (Z1_DLX)
12:20
THD
2h00p
Bay thẳng
14:20
SGN
999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ245 (Z1_DLX)
18:20
THD
2h00p
Bay thẳng
20:20
SGN
999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ249 (Z1_DLX)
14:30
THD
1h55p
Bay thẳng
16:25
SGN
999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ253 (Z1_DLX)
15:05
THD
1h50p
Bay thẳng
16:55
SGN
999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ241 (U1_DLX)
08:40
THD
2h00p
Bay thẳng
10:40
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ247 (U1_DLX)
21:45
THD
1h55p
Bay thẳng
23:40
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ255 (U1_DLX)
20:25
THD
2h00p
Bay thẳng
22:25
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ243 (V_SBoss)
12:20
THD
2h00p
Bay thẳng
14:20
SGN
3.210.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ245 (V_SBoss)
18:20
THD
2h00p
Bay thẳng
20:20
SGN
3.210.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ249 (V_SBoss)
14:30
THD
1h55p
Bay thẳng
16:25
SGN
3.210.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ253 (V_SBoss)
15:05
THD
1h50p
Bay thẳng
16:55
SGN
3.210.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ241 (V_SBoss)
08:40
THD
2h00p
Bay thẳng
10:40
SGN
3.210.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ247 (V_SBoss)
21:45
THD
1h55p
Bay thẳng
23:40
SGN
3.210.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ255 (V_SBoss)
20:25
THD
2h00p
Bay thẳng
22:25
SGN
3.210.000 ₫
+10 điểm