27 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 13/08/2020 (24/6 âm lịch)
Đài Loan
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
VJ
VJ845 (E_Promo)
14:10
TPE
2h25p
Bay thẳng
16:35
SGN
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ841 (A_Promo)
06:55
TPE
2h25p
Bay thẳng
09:20
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ843 (A_Promo)
19:00
TPE
2h25p
Bay thẳng
21:25
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ841 (Z_Eco)
06:55
TPE
2h25p
Bay thẳng
09:20
SGN
315.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ843 (Z_Eco)
19:00
TPE
2h25p
Bay thẳng
21:25
SGN
315.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ845 (Z_Eco)
14:10
TPE
2h25p
Bay thẳng
16:35
SGN
315.000 ₫
+10 điểm
VN
VN571 (G-Phổ thông)
07:45
TPE
2h30p
Bay thẳng
10:15
SGN
425.000 ₫
+10 điểm
VN
VN571 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:45
TPE
2h30p
Bay thẳng
10:15
SGN
1.416.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4295 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
13:55
TPE
5h35p
1 điểm dừng
19:30
SGN
2.501.000 ₫
+10 điểm
VN
VN579 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
07:30
TPE
6h50p
1 điểm dừng
14:20
SGN
3.474.100 ₫
+10 điểm
VN
VN571 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:45
TPE
2h30p
Bay thẳng
10:15
SGN
4.365.000 ₫
+10 điểm
VN
VN579 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:30
TPE
6h50p
1 điểm dừng
14:20
SGN
4.676.000 ₫
+10 điểm
VN
VN3585 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:25
TPE
6h50p
1 điểm dừng
15:15
SGN
4.718.000 ₫
+10 điểm
VN
VN3587 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:40
TPE
6h35p
1 điểm dừng
21:15
SGN
4.718.000 ₫
+10 điểm
VN
VN3581 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:20
TPE
2h30p
Bay thẳng
09:50
SGN
5.426.000 ₫
+10 điểm
VN
VN3583 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:10
TPE
2h35p
Bay thẳng
16:45
SGN
5.426.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4295 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:55
TPE
5h35p
1 điểm dừng
19:30
SGN
7.054.000 ₫
+10 điểm
VN
VN571 (I-Phổ thông)
07:45
TPE
2h30p
Bay thẳng
10:15
SGN
7.077.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ841 (Z_Eco)
06:55
TPE
2h25p
Bay thẳng
09:20
SGN
7.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ843 (Z_Eco)
19:00
TPE
2h25p
Bay thẳng
21:25
SGN
7.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ845 (V_SBoss)
14:10
TPE
2h25p
Bay thẳng
16:35
SGN
7.490.000 ₫
+10 điểm
VN
VN579 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:30
TPE
6h50p
1 điểm dừng
14:20
SGN
8.221.500 ₫
+10 điểm
VN
VN3585 (C-Th/gia linh hoạt)
08:25
TPE
6h50p
1 điểm dừng
15:15
SGN
8.257.000 ₫
+10 điểm
VN
VN3587 (C-Th/gia linh hoạt)
14:40
TPE
6h35p
1 điểm dừng
21:15
SGN
8.257.000 ₫
+10 điểm
VN
VN571 (C-Th/gia linh hoạt)
07:45
TPE
2h30p
Bay thẳng
10:15
SGN
8.257.000 ₫
+10 điểm
VN
VN3581 (J-Th/gia linh hoạt)
07:20
TPE
2h30p
Bay thẳng
09:50
SGN
10.616.000 ₫
+10 điểm
VN
VN3583 (J-Th/gia linh hoạt)
14:10
TPE
2h35p
Bay thẳng
16:45
SGN
10.616.000 ₫
+10 điểm