34 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 18/09/2020 (2/8 âm lịch)
Đài Loan
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 15/09
thứ tư, 16/09
thứ năm, 17/09
thứ sáu, 18/09
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
VJ
VJ845 (E_Promo)
11:55
TPE
2h25p
Bay thẳng
14:20
SGN
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ841 (A_Promo)
06:55
TPE
2h25p
Bay thẳng
09:20
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ843 (A_Promo)
19:00
TPE
2h25p
Bay thẳng
21:25
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ841 (Z_Eco)
06:55
TPE
2h25p
Bay thẳng
09:20
SGN
315.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ843 (Z_Eco)
19:00
TPE
2h25p
Bay thẳng
21:25
SGN
315.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ845 (Z_Eco)
11:55
TPE
2h25p
Bay thẳng
14:20
SGN
315.000 ₫
+10 điểm
VN
VN571 (P-Siêu tiết kiệm)
07:45
TPE
2h30p
Bay thẳng
10:15
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN571 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:45
TPE
2h30p
Bay thẳng
10:15
SGN
1.398.000 ₫
+10 điểm
VN
VN577 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
13:30
TPE
7h05p
1 điểm dừng
20:35
SGN
2.960.000 ₫
+10 điểm
VN
VN579 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
07:30
TPE
6h50p
1 điểm dừng
14:20
SGN
2.960.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4295 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
13:55
TPE
4h35p
1 điểm dừng
18:30
SGN
3.076.000 ₫
+10 điểm
VN
VN577 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:30
TPE
7h05p
1 điểm dừng
20:35
SGN
3.892.000 ₫
+10 điểm
VN
VN579 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:30
TPE
6h50p
1 điểm dừng
14:20
SGN
3.892.000 ₫
+10 điểm
VN
VN571 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:45
TPE
2h30p
Bay thẳng
10:15
SGN
4.311.000 ₫
+10 điểm
VN
VN3585 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:25
TPE
8h50p
1 điểm dừng
17:15
SGN
4.660.000 ₫
+10 điểm
VN
VN3587 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:40
TPE
7h05p
1 điểm dừng
21:45
SGN
4.660.000 ₫
+10 điểm
VN
VN3581 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:20
TPE
2h30p
Bay thẳng
09:50
SGN
5.359.000 ₫
+10 điểm
VN
VN3583 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:10
TPE
2h35p
Bay thẳng
16:45
SGN
5.359.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4295 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:55
TPE
4h35p
1 điểm dừng
18:30
SGN
6.175.000 ₫
+10 điểm
BL
BL141-BL689 (Starter Base)
13:55
TPE
8h35p
1 điểm dừng
22:30
SGN
6.370.000 ₫
+10 điểm
BL
BL141-BL691 (Starter Base)
13:55
TPE
9h20p
1 điểm dừng
23:15
SGN
6.370.000 ₫
+10 điểm
BL
BL141-BL693 (Starter Base)
13:55
TPE
9h15p
1 điểm dừng
23:10
SGN
6.370.000 ₫
+10 điểm
BL
BL141-BL685 (Starter Base)
13:55
TPE
7h15p
1 điểm dừng
21:10
SGN
6.440.000 ₫
+10 điểm
VN
VN571 (I-Phổ thông)
07:45
TPE
2h30p
Bay thẳng
10:15
SGN
6.990.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ841 (V_SBoss)
06:55
TPE
2h25p
Bay thẳng
09:20
SGN
7.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ843 (V_SBoss)
19:00
TPE
2h25p
Bay thẳng
21:25
SGN
7.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ845 (Z_Eco)
11:55
TPE
2h25p
Bay thẳng
14:20
SGN
7.490.000 ₫
+10 điểm
VN
VN577 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:30
TPE
7h05p
1 điểm dừng
20:35
SGN
7.573.000 ₫
+10 điểm
VN
VN579 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:30
TPE
6h50p
1 điểm dừng
14:20
SGN
7.573.000 ₫
+10 điểm
VN
VN3585 (C-Th/gia linh hoạt)
08:25
TPE
8h50p
1 điểm dừng
17:15
SGN
8.155.000 ₫
+10 điểm
VN
VN3587 (C-Th/gia linh hoạt)
14:40
TPE
7h05p
1 điểm dừng
21:45
SGN
8.155.000 ₫
+10 điểm
VN
VN571 (C-Th/gia linh hoạt)
07:45
TPE
2h30p
Bay thẳng
10:15
SGN
8.155.000 ₫
+10 điểm
VN
VN3581 (J-Th/gia linh hoạt)
07:20
TPE
2h30p
Bay thẳng
09:50
SGN
10.485.000 ₫
+10 điểm
VN
VN3583 (J-Th/gia linh hoạt)
14:10
TPE
2h35p
Bay thẳng
16:45
SGN
10.485.000 ₫
+10 điểm