33 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 11/09/2020 (24/7 âm lịch)
Quy Nhơn
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 08/09
thứ tư, 09/09
thứ năm, 10/09
thứ sáu, 11/09
thứ bảy, 12/09
chủ nhật, 13/09
thứ hai, 14/09
VJ
VJ383 (A_Promo)
16:25
UIH
1h05p
Bay thẳng
17:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (A_Promo)
12:35
UIH
1h05p
Bay thẳng
13:40
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (A_Promo)
08:35
UIH
1h05p
Bay thẳng
09:40
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1123 (Bamboo Eco)
09:55
UIH
1h10p
Bay thẳng
11:05
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (Z_Eco)
16:25
UIH
1h05p
Bay thẳng
17:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (Z_Eco)
12:35
UIH
1h05p
Bay thẳng
13:40
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (Z_Eco)
08:35
UIH
1h05p
Bay thẳng
09:40
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (A-Siêu tiết kiệm)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (A-Siêu tiết kiệm)
17:00
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:20
SGN
219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (A-Siêu tiết kiệm)
13:35
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:55
SGN
219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (E-Siêu tiết kiệm)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (E-Siêu tiết kiệm)
17:00
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:20
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (E-Siêu tiết kiệm)
13:35
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:55
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1123 (Bamboo Plus)
09:55
UIH
1h10p
Bay thẳng
11:05
SGN
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:20
SGN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:35
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:55
SGN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4767 (E-Siêu tiết kiệm)
18:00
UIH
1h10p
Bay thẳng
19:10
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4767 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:00
UIH
1h10p
Bay thẳng
19:10
SGN
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (S-P/thông linh hoạt)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
1.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (S-P/thông linh hoạt)
17:00
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:20
SGN
1.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (S-P/thông linh hoạt)
13:35
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:55
SGN
1.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4767 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
UIH
1h10p
Bay thẳng
19:10
SGN
1.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (V_SBoss)
16:25
UIH
1h05p
Bay thẳng
17:30
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (V_SBoss)
12:35
UIH
1h05p
Bay thẳng
13:40
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (V_SBoss)
08:35
UIH
1h05p
Bay thẳng
09:40
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1123 (Bamboo Business)
09:55
UIH
1h10p
Bay thẳng
11:05
SGN
2.350.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (I-Phổ thông)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (I-Phổ thông)
17:00
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:20
SGN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (I-Phổ thông)
13:35
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:55
SGN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (C-Th/gia linh hoạt)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (C-Th/gia linh hoạt)
17:00
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:20
SGN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (C-Th/gia linh hoạt)
13:35
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:55
SGN
2.919.000 ₫
+10 điểm