30 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 23/11/2020 (9/10 âm lịch)
Quy Nhơn
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 20/11
thứ bảy, 21/11
chủ nhật, 22/11
thứ hai, 23/11
thứ ba, 24/11
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
VN
VN1393 (G-Siêu tiết kiệm)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (G-Siêu tiết kiệm)
12:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:15
SGN
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (G-Siêu tiết kiệm)
16:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:15
SGN
89.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (A_Eco)
08:40
UIH
1h05p
Bay thẳng
09:45
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (A_Eco)
11:30
UIH
1h05p
Bay thẳng
12:35
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1123 (Bamboo Eco)
09:55
UIH
1h00p
Bay thẳng
10:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (Z_Eco)
19:40
UIH
1h05p
Bay thẳng
20:45
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (E-Siêu tiết kiệm)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (E-Siêu tiết kiệm)
12:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:15
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (E-Siêu tiết kiệm)
16:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:15
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1123 (Bamboo Plus)
09:55
UIH
1h00p
Bay thẳng
10:55
SGN
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:15
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:15
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (A_Deluxe)
08:40
UIH
1h05p
Bay thẳng
09:45
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (A_Deluxe)
11:30
UIH
1h05p
Bay thẳng
12:35
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (Z_Deluxe)
19:40
UIH
1h05p
Bay thẳng
20:45
SGN
749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (S-P/thông linh hoạt)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (S-P/thông linh hoạt)
12:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:15
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (S-P/thông linh hoạt)
16:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:15
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (V_SBoss)
08:40
UIH
1h05p
Bay thẳng
09:45
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (V_SBoss)
19:40
UIH
1h05p
Bay thẳng
20:45
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (V_SBoss)
11:30
UIH
1h05p
Bay thẳng
12:35
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1123 (Bamboo Business)
09:55
UIH
1h00p
Bay thẳng
10:55
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (I-Phổ thông)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (I-Phổ thông)
12:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:15
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (I-Phổ thông)
16:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:15
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (C-Th/gia linh hoạt)
08:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (C-Th/gia linh hoạt)
12:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:15
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (C-Th/gia linh hoạt)
16:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
18:15
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm