35 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 03/03/2021 (20/1 âm lịch)
Quy Nhơn
TP Hồ Chí Minh
chủ nhật, 28/02
thứ hai, 01/03
thứ ba, 02/03
thứ tư, 03/03
thứ năm, 04/03
thứ sáu, 05/03
thứ bảy, 06/03
VJ
VJ381 (Z_Eco)
09:00
UIH
1h05p
Bay thẳng
10:05
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (Z_Eco)
19:45
UIH
1h05p
Bay thẳng
20:50
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (Z_Eco)
13:25
UIH
1h00p
Bay thẳng
14:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ389 (Z_Eco)
11:35
UIH
1h05p
Bay thẳng
12:40
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (P-Siêu tiết kiệm)
18:40
UIH
1h20p
Bay thẳng
20:00
SGN
219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (E-Siêu tiết kiệm)
10:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (E-Siêu tiết kiệm)
18:40
UIH
1h20p
Bay thẳng
20:00
SGN
329.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1123 (ECONOMYSAVER)
09:55
UIH
1h10p
Bay thẳng
11:05
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ389 (A_Deluxe)
11:35
UIH
1h05p
Bay thẳng
12:40
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (T-P/thông tiết kiệm)
13:30
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:50
SGN
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7393 (T-P/thông tiết kiệm)
09:15
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:35
SGN
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (Z_Deluxe)
09:00
UIH
1h05p
Bay thẳng
10:05
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (Z_Deluxe)
19:45
UIH
1h05p
Bay thẳng
20:50
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (Z_Deluxe)
13:25
UIH
1h00p
Bay thẳng
14:25
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (K-P/thông tiết kiệm)
18:40
UIH
1h20p
Bay thẳng
20:00
SGN
1.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (K-P/thông tiết kiệm)
10:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (K-P/thông tiết kiệm)
13:30
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:50
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7393 (K-P/thông tiết kiệm)
09:15
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:35
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:30
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:50
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7393 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:15
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:35
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:40
UIH
1h20p
Bay thẳng
20:00
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1123 (BUSINESSSMART)
09:55
UIH
1h10p
Bay thẳng
11:05
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ381 (Y_SBoss)
09:00
UIH
1h05p
Bay thẳng
10:05
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ383 (Y_SBoss)
19:45
UIH
1h05p
Bay thẳng
20:50
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ387 (Y_SBoss)
13:25
UIH
1h00p
Bay thẳng
14:25
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ389 (Y_SBoss)
11:35
UIH
1h05p
Bay thẳng
12:40
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (I-Phổ thông)
10:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (I-Phổ thông)
13:30
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:50
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7393 (I-Phổ thông)
09:15
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:35
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (I-Phổ thông)
18:40
UIH
1h20p
Bay thẳng
20:00
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1393 (C-Th/gia linh hoạt)
10:55
UIH
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1395 (C-Th/gia linh hoạt)
13:30
UIH
1h20p
Bay thẳng
14:50
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7393 (C-Th/gia linh hoạt)
09:15
UIH
1h20p
Bay thẳng
10:35
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1397 (C-Th/gia linh hoạt)
18:40
UIH
1h20p
Bay thẳng
20:00
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm