12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 24/06/2020 (4/5 âm lịch)
Cần Thơ
Đà Nẵng
chủ nhật, 21/06
thứ hai, 22/06
thứ ba, 23/06
thứ tư, 24/06
thứ năm, 25/06
thứ sáu, 26/06
thứ bảy, 27/06
VN
VN1440 (P)
15:30
VCA
1h25p
Bay thẳng
16:55
DAD
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ702 (A_Promo)
09:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
10:45
DAD
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ708 (A_Promo)
14:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
15:45
DAD
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ706 (A_Promo)
11:30
VCA
1h30p
Bay thẳng
13:00
DAD
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ702 (Z_Eco)
09:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
10:45
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ708 (Z_Eco)
14:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
15:45
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ706 (Z_Eco)
11:30
VCA
1h30p
Bay thẳng
13:00
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ704 (Z_Eco)
20:40
VCA
1h30p
Bay thẳng
22:10
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ702 (V_SBoss)
09:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
10:45
DAD
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ708 (V_SBoss)
14:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
15:45
DAD
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ706 (V_SBoss)
11:30
VCA
1h30p
Bay thẳng
13:00
DAD
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ704 (Y_SBoss)
20:40
VCA
1h30p
Bay thẳng
22:10
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm