8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 24/09/2020 (8/8 âm lịch)
Cần Thơ
Đà Nẵng
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
VJ
VJ708 (E_Promo)
11:00
VCA
1h30p
Bay thẳng
12:30
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ702 (A_Promo)
09:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
10:45
DAD
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ702 (Z_Eco)
09:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
10:45
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ708 (Z_Eco)
11:00
VCA
1h30p
Bay thẳng
12:30
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ704 (Z_Eco)
19:10
VCA
1h30p
Bay thẳng
20:40
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ702 (V_SBoss)
09:15
VCA
1h30p
Bay thẳng
10:45
DAD
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ708 (V_SBoss)
11:00
VCA
1h30p
Bay thẳng
12:30
DAD
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ704 (Y_SBoss)
19:10
VCA
1h30p
Bay thẳng
20:40
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm