16 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 03/08/2020 (14/6 âm lịch)
Cần Thơ
Hà Nội
thứ sáu, 31/07
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
VJ
VJ464 (A_Promo)
13:25
VCA
2h10p
Bay thẳng
15:35
HAN
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ468 (A_Promo)
14:10
VCA
2h10p
Bay thẳng
16:20
HAN
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ462 (A_Promo)
06:00
VCA
2h10p
Bay thẳng
08:10
HAN
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ460 (A_Promo)
16:35
VCA
2h10p
Bay thẳng
18:45
HAN
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ464 (Z_Eco)
13:25
VCA
2h10p
Bay thẳng
15:35
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ468 (Z_Eco)
14:10
VCA
2h10p
Bay thẳng
16:20
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ462 (Z_Eco)
06:00
VCA
2h10p
Bay thẳng
08:10
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ460 (Z_Eco)
16:35
VCA
2h10p
Bay thẳng
18:45
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ472 (W_Eco)
17:15
VCA
2h10p
Bay thẳng
19:25
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ466 (J_Eco)
15:20
VCA
2h10p
Bay thẳng
17:30
HAN
900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ464 (V_SBoss)
13:25
VCA
2h10p
Bay thẳng
15:35
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ468 (V_SBoss)
14:10
VCA
2h10p
Bay thẳng
16:20
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ462 (V_SBoss)
06:00
VCA
2h10p
Bay thẳng
08:10
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ460 (V_SBoss)
16:35
VCA
2h10p
Bay thẳng
18:45
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ466 (V_SBoss)
15:20
VCA
2h10p
Bay thẳng
17:30
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ472 (W_Eco)
17:15
VCA
2h10p
Bay thẳng
19:25
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm