46 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 09/08/2020 (20/6 âm lịch)
Cần Thơ
Hà Nội
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
VN
VN1200 (G-Siêu tiết kiệm)
06:50
VCA
2h15p
Bay thẳng
09:05
HAN
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1202 (G-Siêu tiết kiệm)
14:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:30
HAN
89.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ464 (Z_Eco)
13:25
VCA
2h10p
Bay thẳng
15:35
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ468 (Z_Eco)
14:10
VCA
2h10p
Bay thẳng
16:20
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ462 (Z_Eco)
06:00
VCA
2h10p
Bay thẳng
08:10
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ460 (Z_Eco)
16:35
VCA
2h10p
Bay thẳng
18:45
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1200 (G-Phổ thông)
06:50
VCA
2h15p
Bay thẳng
09:05
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1202 (G-Phổ thông)
14:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:30
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ472 (W_Eco)
17:15
VCA
2h10p
Bay thẳng
19:25
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1200 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
06:50
VCA
2h15p
Bay thẳng
09:05
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1202 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
14:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:30
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1204 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
17:45
VCA
2h15p
Bay thẳng
20:00
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (T-P/thông tiết kiệm)
06:50
VCA
2h15p
Bay thẳng
09:05
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1202 (T-P/thông tiết kiệm)
14:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:30
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1204 (T-P/thông tiết kiệm)
17:45
VCA
2h15p
Bay thẳng
20:00
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ466 (J_Eco)
13:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
16:00
HAN
900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1200 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:50
VCA
2h15p
Bay thẳng
09:05
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1202 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:30
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1204 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
17:45
VCA
2h15p
Bay thẳng
20:00
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:50
VCA
2h15p
Bay thẳng
09:05
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1202 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:30
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1204 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:45
VCA
2h15p
Bay thẳng
20:00
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1200 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:50
VCA
2h15p
Bay thẳng
09:05
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1202 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:30
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1204 (S-P/thông tiêu chuẩn)
17:45
VCA
2h15p
Bay thẳng
20:00
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (S-P/thông linh hoạt)
06:50
VCA
2h15p
Bay thẳng
09:05
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1202 (S-P/thông linh hoạt)
14:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:30
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1204 (S-P/thông linh hoạt)
17:45
VCA
2h15p
Bay thẳng
20:00
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ464 (V_SBoss)
13:25
VCA
2h10p
Bay thẳng
15:35
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ468 (V_SBoss)
14:10
VCA
2h10p
Bay thẳng
16:20
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ466 (V_SBoss)
13:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
16:00
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ462 (V_SBoss)
06:00
VCA
2h10p
Bay thẳng
08:10
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ460 (V_SBoss)
16:35
VCA
2h10p
Bay thẳng
18:45
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ472 (W_Eco)
17:15
VCA
2h10p
Bay thẳng
19:25
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1200 (I-Phổ thông)
06:50
VCA
2h15p
Bay thẳng
09:05
HAN
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1202 (I-Phổ thông)
14:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:30
HAN
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1204 (I-Phổ thông)
17:45
VCA
2h15p
Bay thẳng
20:00
HAN
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (I-Phổ thông)
06:50
VCA
2h15p
Bay thẳng
09:05
HAN
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1202 (I-Phổ thông)
14:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:30
HAN
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1204 (I-Phổ thông)
17:45
VCA
2h15p
Bay thẳng
20:00
HAN
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1200 (C-Th/gia linh hoạt)
06:50
VCA
2h15p
Bay thẳng
09:05
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1202 (C-Th/gia linh hoạt)
14:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:30
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1204 (C-Th/gia linh hoạt)
17:45
VCA
2h15p
Bay thẳng
20:00
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (C-Th/gia linh hoạt)
06:50
VCA
2h15p
Bay thẳng
09:05
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1202 (C-Th/gia linh hoạt)
14:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:30
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1204 (C-Th/gia linh hoạt)
17:45
VCA
2h15p
Bay thẳng
20:00
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm