29 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 21/08/2020 (3/7 âm lịch)
Cần Thơ
Hà Nội
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
thứ sáu, 21/08
thứ bảy, 22/08
chủ nhật, 23/08
thứ hai, 24/08
VJ
VJ464 (A_Promo)
13:25
VCA
2h10p
Bay thẳng
15:35
HAN
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ468 (A_Promo)
16:25
VCA
2h10p
Bay thẳng
18:35
HAN
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ462 (A_Promo)
06:00
VCA
2h10p
Bay thẳng
08:10
HAN
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ484 (A_Promo)
07:35
VCA
2h10p
Bay thẳng
09:45
HAN
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ464 (Z_Eco)
13:25
VCA
2h10p
Bay thẳng
15:35
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ468 (Z_Eco)
16:25
VCA
2h10p
Bay thẳng
18:35
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ462 (Z_Eco)
06:00
VCA
2h10p
Bay thẳng
08:10
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ484 (Z_Eco)
07:35
VCA
2h10p
Bay thẳng
09:45
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1200 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
06:50
VCA
2h15p
Bay thẳng
09:05
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1202 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
14:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:30
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1204 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
17:45
VCA
2h15p
Bay thẳng
20:00
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ466 (J_Eco)
15:20
VCA
2h10p
Bay thẳng
17:30
HAN
900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1200 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:50
VCA
2h15p
Bay thẳng
09:05
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1202 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:30
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1204 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
17:45
VCA
2h15p
Bay thẳng
20:00
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1200 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:50
VCA
2h15p
Bay thẳng
09:05
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1202 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:30
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1204 (S-P/thông tiêu chuẩn)
17:45
VCA
2h15p
Bay thẳng
20:00
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ464 (Z_Eco)
13:25
VCA
2h10p
Bay thẳng
15:35
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ468 (Z_Eco)
16:25
VCA
2h10p
Bay thẳng
18:35
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ466 (V_SBoss)
15:20
VCA
2h10p
Bay thẳng
17:30
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ462 (Z_Eco)
06:00
VCA
2h10p
Bay thẳng
08:10
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ484 (Z_Eco)
07:35
VCA
2h10p
Bay thẳng
09:45
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1200 (I-Phổ thông)
06:50
VCA
2h15p
Bay thẳng
09:05
HAN
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1202 (I-Phổ thông)
14:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:30
HAN
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1204 (I-Phổ thông)
17:45
VCA
2h15p
Bay thẳng
20:00
HAN
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1200 (C-Th/gia linh hoạt)
06:50
VCA
2h15p
Bay thẳng
09:05
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1202 (C-Th/gia linh hoạt)
14:15
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:30
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1204 (C-Th/gia linh hoạt)
17:45
VCA
2h15p
Bay thẳng
20:00
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm