37 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 04/03/2021 (21/1 âm lịch)
Cần Thơ
Hà Nội
thứ hai, 01/03
thứ ba, 02/03
thứ tư, 03/03
thứ năm, 04/03
thứ sáu, 05/03
thứ bảy, 06/03
chủ nhật, 07/03
VJ
VJ464 (E1_Eco)
15:50
VCA
2h40p
Bay thẳng
18:30
HAN
85.460 ₫
+10 điểm
VN
VN1206 (A-Siêu tiết kiệm)
20:25
VCA
2h15p
Bay thẳng
22:40
HAN
98.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7202 (A-Siêu tiết kiệm)
11:35
VCA
2h15p
Bay thẳng
13:50
HAN
98.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ468 (E_Eco)
16:15
VCA
2h10p
Bay thẳng
18:25
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ446 (E_Eco)
12:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
15:00
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ466 (E_Eco)
05:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
08:00
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ462 (E_Eco)
06:00
VCA
2h10p
Bay thẳng
08:10
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1434 (ECONOMYSAVER)
10:35
VCA
2h10p
Bay thẳng
12:45
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1432 (ECONOMYSAVER)
21:00
VCA
2h15p
Bay thẳng
23:15
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1206 (E-Siêu tiết kiệm)
20:25
VCA
2h15p
Bay thẳng
22:40
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7202 (E-Siêu tiết kiệm)
11:35
VCA
2h15p
Bay thẳng
13:50
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ468 (A_Deluxe)
16:15
VCA
2h10p
Bay thẳng
18:25
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ446 (A_Deluxe)
12:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
15:00
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ466 (A_Deluxe)
05:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
08:00
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ464 (A_Deluxe)
15:50
VCA
2h40p
Bay thẳng
18:30
HAN
999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ462 (A_Deluxe)
06:00
VCA
2h10p
Bay thẳng
08:10
HAN
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1202 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
14:40
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:55
HAN
1.509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ468 (V_SBoss)
16:15
VCA
2h10p
Bay thẳng
18:25
HAN
1.538.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ446 (V_SBoss)
12:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
15:00
HAN
1.538.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1206 (K-P/thông tiết kiệm)
20:25
VCA
2h15p
Bay thẳng
22:40
HAN
2.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7202 (K-P/thông tiết kiệm)
11:35
VCA
2h15p
Bay thẳng
13:50
HAN
2.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1202 (K-P/thông tiết kiệm)
14:40
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:55
HAN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1202 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:40
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:55
HAN
3.379.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:40
VCA
2h15p
Bay thẳng
11:55
HAN
3.379.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1206 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:25
VCA
2h15p
Bay thẳng
22:40
HAN
3.389.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7202 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:35
VCA
2h15p
Bay thẳng
13:50
HAN
3.389.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ464 (A_Deluxe)
15:50
VCA
2h40p
Bay thẳng
18:30
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ466 (V_SBoss)
05:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
08:00
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ462 (V_SBoss)
06:00
VCA
2h10p
Bay thẳng
08:10
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1206 (I-Phổ thông)
20:25
VCA
2h15p
Bay thẳng
22:40
HAN
3.709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7202 (I-Phổ thông)
11:35
VCA
2h15p
Bay thẳng
13:50
HAN
3.709.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1432 (BUSINESSSMART)
21:00
VCA
2h15p
Bay thẳng
23:15
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1434 (BUSINESSSMART)
10:35
VCA
2h10p
Bay thẳng
12:45
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1206 (C-Th/gia linh hoạt)
20:25
VCA
2h15p
Bay thẳng
22:40
HAN
4.159.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7202 (C-Th/gia linh hoạt)
11:35
VCA
2h15p
Bay thẳng
13:50
HAN
4.159.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1202 (C-Th/gia linh hoạt)
14:40
VCA
2h15p
Bay thẳng
16:55
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1200 (C-Th/gia linh hoạt)
09:40
VCA
2h15p
Bay thẳng
11:55
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm