14 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 04/08/2020 (15/6 âm lịch)
Chu Lai
Hà Nội
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
VN
VN1640 (P-Siêu tiết kiệm)
09:00
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:25
HAN
119.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ416 (Z_Eco)
17:30
VCL
1h25p
Bay thẳng
18:55
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ418 (Z_Eco)
09:20
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:45
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (E-Siêu tiết kiệm)
09:00
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:25
HAN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:25
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7640 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
09:30
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:55
HAN
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (S-P/thông linh hoạt)
09:00
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:25
HAN
1.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7640 (S-P/thông linh hoạt)
09:30
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:55
HAN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (I-Phổ thông)
09:00
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:25
HAN
1.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7640 (I-Phổ thông)
09:30
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:55
HAN
1.929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ416 (V_SBoss)
17:30
VCL
1h25p
Bay thẳng
18:55
HAN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ418 (V_SBoss)
09:20
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:45
HAN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (C-Th/gia linh hoạt)
09:00
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:25
HAN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7640 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:55
HAN
2.429.000 ₫
+10 điểm