31 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 04/12/2020 (20/10 âm lịch)
Chu Lai
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 01/12
thứ tư, 02/12
thứ năm, 03/12
thứ sáu, 04/12
thứ bảy, 05/12
chủ nhật, 06/12
thứ hai, 07/12
VJ
VJ371 (A_Eco)
07:30
VCL
1h20p
Bay thẳng
08:50
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (A_Eco)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (A_Eco)
11:15
VCL
1h20p
Bay thẳng
12:35
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (A_Eco)
09:30
VCL
1h20p
Bay thẳng
10:50
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (A-Siêu tiết kiệm)
20:40
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:10
SGN
119.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (Z_Eco)
17:05
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (E-Siêu tiết kiệm)
20:40
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:10
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1463 (T-P/thông tiết kiệm)
19:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
20:30
SGN
419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (A_Deluxe)
07:30
VCL
1h20p
Bay thẳng
08:50
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (A_Deluxe)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (A_Deluxe)
11:15
VCL
1h20p
Bay thẳng
12:35
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (A_Deluxe)
09:30
VCL
1h20p
Bay thẳng
10:50
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (Z_Deluxe)
17:05
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:25
SGN
749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (L-P/thông tiết kiệm)
10:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
1.019.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (K-P/thông tiết kiệm)
10:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1463 (K-P/thông tiết kiệm)
19:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
20:30
SGN
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (K-P/thông tiết kiệm)
20:40
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:10
SGN
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
1.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1463 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
20:30
SGN
1.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:40
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:10
SGN
1.839.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (V_SBoss)
07:30
VCL
1h20p
Bay thẳng
08:50
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (V_SBoss)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (V_SBoss)
11:15
VCL
1h20p
Bay thẳng
12:35
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (V_SBoss)
17:05
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:25
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (V_SBoss)
09:30
VCL
1h20p
Bay thẳng
10:50
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (I-Phổ thông)
10:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1463 (I-Phổ thông)
19:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
20:30
SGN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (I-Phổ thông)
20:40
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:10
SGN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1463 (C-Th/gia linh hoạt)
19:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
20:30
SGN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (C-Th/gia linh hoạt)
20:40
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:10
SGN
2.919.000 ₫
+10 điểm