33 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 18/01/2021 (6/12 âm lịch)
Chu Lai
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 15/01
thứ bảy, 16/01
chủ nhật, 17/01
thứ hai, 18/01
thứ ba, 19/01
thứ tư, 20/01
thứ năm, 21/01
VJ
VJ373 (E1_Eco)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (E1_Eco)
07:30
VCL
1h20p
Bay thẳng
08:50
SGN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (E1_Eco)
10:20
VCL
1h20p
Bay thẳng
11:40
SGN
85.460 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (A-Siêu tiết kiệm)
10:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7463 (A-Siêu tiết kiệm)
13:35
VCL
1h30p
Bay thẳng
15:05
SGN
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (Z_Eco)
20:20
VCL
1h20p
Bay thẳng
21:40
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (Z_Eco)
16:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
18:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (E-Siêu tiết kiệm)
10:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7463 (E-Siêu tiết kiệm)
13:35
VCL
1h30p
Bay thẳng
15:05
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (A_Deluxe)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (A_Deluxe)
07:30
VCL
1h20p
Bay thẳng
08:50
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (A_Deluxe)
10:20
VCL
1h20p
Bay thẳng
11:40
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (Z_Deluxe)
20:20
VCL
1h20p
Bay thẳng
21:40
SGN
749.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (Z_Deluxe)
16:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
18:25
SGN
749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (K-P/thông tiết kiệm)
10:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7463 (K-P/thông tiết kiệm)
13:35
VCL
1h30p
Bay thẳng
15:05
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (S-P/thông linh hoạt)
20:45
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:15
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1463 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:45
VCL
1h30p
Bay thẳng
20:15
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:45
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:15
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7463 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:35
VCL
1h30p
Bay thẳng
15:05
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (V_SBoss)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (V_SBoss)
20:20
VCL
1h20p
Bay thẳng
21:40
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (V_SBoss)
16:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
18:25
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (V_SBoss)
07:30
VCL
1h20p
Bay thẳng
08:50
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (V_SBoss)
10:20
VCL
1h20p
Bay thẳng
11:40
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (I-Phổ thông)
20:45
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:15
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (I-Phổ thông)
10:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7463 (I-Phổ thông)
13:35
VCL
1h30p
Bay thẳng
15:05
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1463 (C-Th/gia linh hoạt)
18:45
VCL
1h30p
Bay thẳng
20:15
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (C-Th/gia linh hoạt)
20:45
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:15
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7463 (C-Th/gia linh hoạt)
13:35
VCL
1h30p
Bay thẳng
15:05
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm