26 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 26/05/2020 (4/4 âm lịch)
Chu Lai
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 23/05
chủ nhật, 24/05
thứ hai, 25/05
thứ ba, 26/05
thứ tư, 27/05
thứ năm, 28/05
thứ sáu, 29/05
VJ
VJ371 (E_Promo)
07:45
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:05
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (E_Promo)
16:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:00
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ369 (E_Promo)
21:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
23:15
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
BL
BL459 (Starter Base)
10:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
190.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (Z_Eco)
08:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (Z_Eco)
07:45
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:05
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (Z_Eco)
16:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ369 (Z_Eco)
21:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
23:15
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7461 (E-Siêu tiết kiệm)
11:05
VCL
1h20p
Bay thẳng
12:25
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (J_Eco)
16:25
VCL
1h20p
Bay thẳng
17:45
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7461 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:05
VCL
1h20p
Bay thẳng
12:25
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (I_Eco)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
549.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4773 (E-Siêu tiết kiệm)
10:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4773 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7461 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:05
VCL
1h20p
Bay thẳng
12:25
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1463 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:05
VCL
1h20p
Bay thẳng
17:25
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4773 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
1.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (V_SBoss)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (V_SBoss)
16:25
VCL
1h20p
Bay thẳng
17:45
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (Z_Eco)
08:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
10:15
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (Z_Eco)
07:45
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:05
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (Z_Eco)
16:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:00
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ369 (V_SBoss)
21:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
23:15
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7461 (C-Th/gia linh hoạt)
11:05
VCL
1h20p
Bay thẳng
12:25
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1461 (J-Th/gia linh hoạt)
12:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
14:25
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1463 (J-Th/gia linh hoạt)
16:05
VCL
1h20p
Bay thẳng
17:25
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm