55 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 07/06/2020 (16/4 âm lịch)
Chu Lai
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
thứ tư, 10/06
VN
VN 1461 (P-Siêu tiết kiệm)
12:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
14:25
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1465 (P-Siêu tiết kiệm)
15:10
VCL
1h30p
Bay thẳng
16:40
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7459 (P-Siêu tiết kiệm)
08:05
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:25
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7459 (P-Siêu tiết kiệm)
08:05
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:25
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7465 (A-Siêu tiết kiệm)
10:35
VCL
1h20p
Bay thẳng
11:55
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1461 (E-Siêu tiết kiệm)
12:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
14:25
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1465 (E-Siêu tiết kiệm)
15:10
VCL
1h30p
Bay thẳng
16:40
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (E-Siêu tiết kiệm)
12:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
14:25
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7465 (E-Siêu tiết kiệm)
10:35
VCL
1h20p
Bay thẳng
11:55
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7459 (E-Siêu tiết kiệm)
08:05
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:25
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7459 (E-Siêu tiết kiệm)
08:05
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:25
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (U_Eco)
08:25
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:45
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (U_Eco)
12:45
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:05
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (U_Eco)
19:10
VCL
1h20p
Bay thẳng
20:30
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
BL
BL459 (Starter)
10:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
390.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 459 (Starter-Base)
10:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
470.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ369 (J_Eco)
21:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
23:15
SGN
480.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1461 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
14:25
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1465 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:10
VCL
1h30p
Bay thẳng
16:40
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
14:25
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7465 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:35
VCL
1h20p
Bay thẳng
11:55
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7459 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:05
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:25
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7459 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:05
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:25
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (I_Eco)
16:35
VCL
1h20p
Bay thẳng
17:55
SGN
549.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4773 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (B_Eco)
17:05
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:25
SGN
639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7465 (L-P/thông tiết kiệm)
10:35
VCL
1h20p
Bay thẳng
11:55
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (L-P/thông tiết kiệm)
15:10
VCL
1h30p
Bay thẳng
16:40
SGN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1461 (S-P/thông linh hoạt)
12:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
14:25
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1465 (S-P/thông linh hoạt)
15:10
VCL
1h30p
Bay thẳng
16:40
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (S-P/thông linh hoạt)
12:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
14:25
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (S-P/thông linh hoạt)
15:10
VCL
1h30p
Bay thẳng
16:40
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7465 (S-P/thông linh hoạt)
10:35
VCL
1h20p
Bay thẳng
11:55
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7459 (S-P/thông linh hoạt)
08:05
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:25
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7459 (S-P/thông linh hoạt)
08:05
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:25
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7465 (S-P/thông linh hoạt)
10:35
VCL
1h20p
Bay thẳng
11:55
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4773 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
1.819.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (V_SBoss)
08:25
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:45
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (V_SBoss)
12:45
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:05
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (V_SBoss)
17:05
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:25
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (V_SBoss)
16:35
VCL
1h20p
Bay thẳng
17:55
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (U_Eco)
19:10
VCL
1h20p
Bay thẳng
20:30
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ369 (V_SBoss)
21:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
23:15
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1461 (I-Phổ thông)
12:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
14:25
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1465 (I-Phổ thông)
15:10
VCL
1h30p
Bay thẳng
16:40
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7459 (I-Phổ thông)
08:05
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:25
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7459 (I-Phổ thông)
08:05
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:25
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1461 (C-Th/gia linh hoạt)
12:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
14:25
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1465 (C-Th/gia linh hoạt)
15:10
VCL
1h30p
Bay thẳng
16:40
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (C-Th/gia linh hoạt)
12:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
14:25
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (C-Th/gia linh hoạt)
15:10
VCL
1h30p
Bay thẳng
16:40
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7465 (C-Th/gia linh hoạt)
10:35
VCL
1h20p
Bay thẳng
11:55
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7459 (C-Th/gia linh hoạt)
08:05
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:25
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7459 (C-Th/gia linh hoạt)
08:05
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:25
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7465 (C-Th/gia linh hoạt)
10:35
VCL
1h20p
Bay thẳng
11:55
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm