18 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 05/06/2020 (14/4 âm lịch)
Chu Lai
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
VJ
VJ375 (E_Promo)
19:10
VCL
1h20p
Bay thẳng
20:30
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (A_Promo)
16:35
VCL
1h20p
Bay thẳng
17:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (A_Promo)
11:25
VCL
1h20p
Bay thẳng
12:45
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (A_Promo)
12:45
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:05
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (A_Promo)
17:05
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:25
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
BL
BL459 (Starter)
10:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
190.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (Z_Eco)
16:35
VCL
1h20p
Bay thẳng
17:55
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (Z_Eco)
11:25
VCL
1h20p
Bay thẳng
12:45
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (Z_Eco)
12:45
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:05
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (Z_Eco)
17:05
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (Z_Eco)
19:10
VCL
1h20p
Bay thẳng
20:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ369 (U_Eco)
21:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
23:15
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (V_SBoss)
16:35
VCL
1h20p
Bay thẳng
17:55
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (V_SBoss)
12:45
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:05
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (V_SBoss)
17:05
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:25
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (V_SBoss)
19:10
VCL
1h20p
Bay thẳng
20:30
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ369 (V_SBoss)
21:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
23:15
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (Y_SBoss)
11:25
VCL
1h20p
Bay thẳng
12:45
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm