26 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 11/07/2020 (21/5 âm lịch)
Chu Lai
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
VJ
VJ371 (A_Promo)
08:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
10:00
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (A_Promo)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (A_Promo)
19:10
VCL
1h20p
Bay thẳng
20:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (A_Promo)
16:25
VCL
1h20p
Bay thẳng
17:45
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ369 (A_Promo)
09:35
VCL
1h20p
Bay thẳng
10:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (A_Promo)
17:05
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:25
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ399 (A_Promo)
20:50
VCL
1h20p
Bay thẳng
22:10
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (Z_Eco)
08:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
10:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (Z_Eco)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (Z_Eco)
19:10
VCL
1h20p
Bay thẳng
20:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (Z_Eco)
16:25
VCL
1h20p
Bay thẳng
17:45
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ369 (Z_Eco)
09:35
VCL
1h20p
Bay thẳng
10:55
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (Z_Eco)
17:05
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ399 (Z_Eco)
20:50
VCL
1h20p
Bay thẳng
22:10
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7459 (A)
08:05
VCL
1h30p
Bay thẳng
09:35
SGN
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7465 (A)
09:35
VCL
1h30p
Bay thẳng
11:05
SGN
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (A)
12:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
14:25
SGN
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (A)
14:35
VCL
1h30p
Bay thẳng
16:05
SGN
209.000 ₫
+10 điểm
BL
BL459 (Starter)
10:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
390.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (Z_Eco)
08:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
10:00
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (Z_Eco)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (Z_Eco)
19:10
VCL
1h20p
Bay thẳng
20:30
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (Z_Eco)
16:25
VCL
1h20p
Bay thẳng
17:45
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ369 (Z_Eco)
09:35
VCL
1h20p
Bay thẳng
10:55
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (Z_Eco)
17:05
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:25
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ399 (Z_Eco)
20:50
VCL
1h20p
Bay thẳng
22:10
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm