50 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 30/07/2020 (10/6 âm lịch)
Chu Lai
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 27/07
thứ ba, 28/07
thứ tư, 29/07
thứ năm, 30/07
thứ sáu, 31/07
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
VJ
VJ371 (Z_Eco)
08:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
10:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (Z_Eco)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (Z_Eco)
19:10
VCL
1h20p
Bay thẳng
20:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (Z_Eco)
16:25
VCL
1h20p
Bay thẳng
17:45
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (Z_Eco)
17:05
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ399 (Z_Eco)
20:50
VCL
1h20p
Bay thẳng
22:10
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (G-Siêu tiết kiệm)
12:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
14:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (G-Siêu tiết kiệm)
14:35
VCL
1h30p
Bay thẳng
16:05
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7459 (G-Siêu tiết kiệm)
08:05
VCL
1h30p
Bay thẳng
09:35
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7465 (G-Siêu tiết kiệm)
09:35
VCL
1h30p
Bay thẳng
11:05
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
BL
BL459 (Starter)
10:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
390.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1465 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
20:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:25
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4773 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
10:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (T-P/thông tiết kiệm)
12:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
14:25
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (T-P/thông tiết kiệm)
14:35
VCL
1h30p
Bay thẳng
16:05
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7459 (T-P/thông tiết kiệm)
08:05
VCL
1h30p
Bay thẳng
09:35
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7465 (T-P/thông tiết kiệm)
09:35
VCL
1h30p
Bay thẳng
11:05
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ369 (J_Eco)
09:35
VCL
1h20p
Bay thẳng
10:55
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1465 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:25
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4773 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
14:25
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:35
VCL
1h30p
Bay thẳng
16:05
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7459 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:05
VCL
1h30p
Bay thẳng
09:35
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7465 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:35
VCL
1h30p
Bay thẳng
11:05
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1461 (L-P/thông tiết kiệm)
12:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
14:25
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1461 (S-P/thông tiêu chuẩn)
12:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
14:25
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1465 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:25
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (S-P/thông linh hoạt)
12:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
14:25
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (S-P/thông linh hoạt)
14:35
VCL
1h30p
Bay thẳng
16:05
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7459 (S-P/thông linh hoạt)
08:05
VCL
1h30p
Bay thẳng
09:35
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7465 (S-P/thông linh hoạt)
09:35
VCL
1h30p
Bay thẳng
11:05
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4773 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (V_SBoss)
08:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
10:00
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (V_SBoss)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (V_SBoss)
19:10
VCL
1h20p
Bay thẳng
20:30
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (V_SBoss)
16:25
VCL
1h20p
Bay thẳng
17:45
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ369 (V_SBoss)
09:35
VCL
1h20p
Bay thẳng
10:55
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (V_SBoss)
17:05
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:25
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ399 (V_SBoss)
20:50
VCL
1h20p
Bay thẳng
22:10
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1465 (I-Phổ thông)
20:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:25
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (I-Phổ thông)
12:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
14:25
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (I-Phổ thông)
14:35
VCL
1h30p
Bay thẳng
16:05
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7459 (I-Phổ thông)
08:05
VCL
1h30p
Bay thẳng
09:35
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7465 (I-Phổ thông)
09:35
VCL
1h30p
Bay thẳng
11:05
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1461 (C-Th/gia linh hoạt)
12:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
14:25
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1465 (C-Th/gia linh hoạt)
20:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:25
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (C-Th/gia linh hoạt)
12:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
14:25
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (C-Th/gia linh hoạt)
14:35
VCL
1h30p
Bay thẳng
16:05
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7459 (C-Th/gia linh hoạt)
08:05
VCL
1h30p
Bay thẳng
09:35
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7465 (C-Th/gia linh hoạt)
09:35
VCL
1h30p
Bay thẳng
11:05
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm