28 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 08/08/2020 (19/6 âm lịch)
Chu Lai
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
VN
VN 1461 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
12:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
14:25
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1465 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
20:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:25
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (J_Eco)
08:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
10:00
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (J_Eco)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (J_Eco)
19:10
VCL
1h20p
Bay thẳng
20:30
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (J_Eco)
16:25
VCL
1h20p
Bay thẳng
17:45
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ369 (J_Eco)
09:35
VCL
1h20p
Bay thẳng
10:55
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (J_Eco)
17:05
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:25
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ399 (J_Eco)
20:50
VCL
1h20p
Bay thẳng
22:10
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
BL
BL459 (Starter)
10:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
490.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1461 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
14:25
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1465 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:25
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4773 (E-Siêu tiết kiệm)
10:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4773 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1461 (S-P/thông tiêu chuẩn)
12:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
14:25
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1465 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:25
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4773 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
1.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (V_SBoss)
08:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
10:00
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (V_SBoss)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (V_SBoss)
19:10
VCL
1h20p
Bay thẳng
20:30
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (V_SBoss)
16:25
VCL
1h20p
Bay thẳng
17:45
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ369 (V_SBoss)
09:35
VCL
1h20p
Bay thẳng
10:55
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (V_SBoss)
17:05
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:25
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ399 (V_SBoss)
20:50
VCL
1h20p
Bay thẳng
22:10
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1461 (I-Phổ thông)
12:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
14:25
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1465 (I-Phổ thông)
20:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:25
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1461 (C-Th/gia linh hoạt)
12:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
14:25
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1465 (C-Th/gia linh hoạt)
20:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:25
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm