39 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 20/08/2020 (2/7 âm lịch)
Chu Lai
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
thứ sáu, 21/08
thứ bảy, 22/08
chủ nhật, 23/08
VN
VN1461 (G-Siêu tiết kiệm)
12:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
14:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (G-Siêu tiết kiệm)
20:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (W_Eco)
07:45
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:05
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (W_Eco)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (W_Eco)
16:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:00
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (W_Eco)
19:50
VCL
1h20p
Bay thẳng
21:10
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (W_Eco)
16:25
VCL
1h20p
Bay thẳng
17:45
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1461 (E-Siêu tiết kiệm)
12:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
14:25
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1465 (E-Siêu tiết kiệm)
20:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:25
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4773 (E-Siêu tiết kiệm)
10:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ369 (W_Eco)
21:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
23:15
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (T-P/thông tiết kiệm)
12:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
14:25
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (T-P/thông tiết kiệm)
20:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:25
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
BL
BL459 (Starter)
10:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
490.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1461 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
14:25
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
14:25
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (R-P/thông tiêu chuẩn)
20:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:25
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1465 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:25
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4773 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 459 (Starter-Base)
10:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
560.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1461 (S-P/thông tiêu chuẩn)
12:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
14:25
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (S-P/thông linh hoạt)
12:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
14:25
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (S-P/thông linh hoạt)
20:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:25
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1465 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:25
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4773 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (W_Eco)
07:45
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:05
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (W_Eco)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (W_Eco)
16:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:00
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (W_Eco)
19:50
VCL
1h20p
Bay thẳng
21:10
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (W_Eco)
16:25
VCL
1h20p
Bay thẳng
17:45
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ369 (V_SBoss)
21:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
23:15
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (I-Phổ thông)
12:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
14:25
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (I-Phổ thông)
20:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:25
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1461 (D-Th/gia tiết kiệm)
12:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
14:25
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1465 (D-Th/gia tiết kiệm)
20:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:25
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1461 (C-Th/gia linh hoạt)
12:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
14:25
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (C-Th/gia linh hoạt)
12:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
14:25
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (C-Th/gia linh hoạt)
20:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:25
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1465 (C-Th/gia linh hoạt)
20:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:25
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm