35 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 27/08/2020 (9/7 âm lịch)
Chu Lai
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 24/08
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
chủ nhật, 30/08
VN
VN1461 (G-Siêu tiết kiệm)
12:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
14:25
SGN
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (G-Siêu tiết kiệm)
20:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:25
SGN
89.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (W_Eco)
07:45
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:05
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (W_Eco)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (W_Eco)
16:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:00
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (W_Eco)
19:50
VCL
1h20p
Bay thẳng
21:10
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (W_Eco)
16:25
VCL
1h20p
Bay thẳng
17:45
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ369 (W_Eco)
21:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
23:15
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1465 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
20:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:25
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4773 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
10:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (T-P/thông tiết kiệm)
12:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
14:25
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (T-P/thông tiết kiệm)
20:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:25
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
BL
BL459 (Starter)
10:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
490.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1465 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:25
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4773 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
14:25
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (R-P/thông tiêu chuẩn)
20:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:25
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1461 (L-P/thông tiết kiệm)
12:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
14:25
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1461 (S-P/thông tiêu chuẩn)
12:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
14:25
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1465 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:25
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (S-P/thông linh hoạt)
12:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
14:25
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (S-P/thông linh hoạt)
20:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:25
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4773 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (W_Eco)
07:45
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:05
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (W_Eco)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (W_Eco)
16:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:00
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (W_Eco)
19:50
VCL
1h20p
Bay thẳng
21:10
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ369 (W_Eco)
21:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
23:15
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (W_Eco)
16:25
VCL
1h20p
Bay thẳng
17:45
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1465 (I-Phổ thông)
20:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:25
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
20:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:25
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1461 (C-Th/gia linh hoạt)
12:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
14:25
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1465 (C-Th/gia linh hoạt)
20:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:25
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (C-Th/gia linh hoạt)
12:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
14:25
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (C-Th/gia linh hoạt)
20:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
22:25
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm