19 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 21/09/2020 (5/8 âm lịch)
Chu Lai
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 18/09
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
VJ
VJ371 (E_Promo)
07:45
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:05
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (E_Promo)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (E_Promo)
16:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:00
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (E_Promo)
19:50
VCL
1h20p
Bay thẳng
21:10
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (E_Promo)
16:25
VCL
1h20p
Bay thẳng
17:45
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (Z_Eco)
07:45
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:05
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (Z_Eco)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (Z_Eco)
16:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (Z_Eco)
19:50
VCL
1h20p
Bay thẳng
21:10
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ369 (Z_Eco)
21:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
23:15
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (Z_Eco)
16:25
VCL
1h20p
Bay thẳng
17:45
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (A)
12:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
14:25
SGN
209.000 ₫
+10 điểm
BL
BL459 (Starter)
10:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
390.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (Z_Eco)
07:45
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:05
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (Z_Eco)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (Z_Eco)
16:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:00
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (Z_Eco)
19:50
VCL
1h20p
Bay thẳng
21:10
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ369 (V_SBoss)
21:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
23:15
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (Z_Eco)
16:25
VCL
1h20p
Bay thẳng
17:45
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm