21 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 16/10/2020 (30/8 âm lịch)
Chu Lai
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 13/10
thứ tư, 14/10
thứ năm, 15/10
thứ sáu, 16/10
thứ bảy, 17/10
chủ nhật, 18/10
thứ hai, 19/10
VJ
VJ371 (E_Promo)
07:45
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:05
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (E_Promo)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (E_Promo)
16:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:00
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (E_Promo)
19:50
VCL
1h20p
Bay thẳng
21:10
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (E_Promo)
16:25
VCL
1h20p
Bay thẳng
17:45
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (Z_Eco)
07:45
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:05
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (Z_Eco)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (Z_Eco)
16:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (Z_Eco)
19:50
VCL
1h20p
Bay thẳng
21:10
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ369 (Z_Eco)
21:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
23:15
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (Z_Eco)
16:25
VCL
1h20p
Bay thẳng
17:45
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
BL
BL459 (Starter Base)
10:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
12:15
SGN
390.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1461 (L-P/thông tiết kiệm)
13:30
VCL
1h30p
Bay thẳng
15:00
SGN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1461 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:30
VCL
1h30p
Bay thẳng
15:00
SGN
1.799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (V_SBoss)
07:45
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:05
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (V_SBoss)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (V_SBoss)
16:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:00
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (V_SBoss)
19:50
VCL
1h20p
Bay thẳng
21:10
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ369 (V_SBoss)
21:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
23:15
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (V_SBoss)
16:25
VCL
1h20p
Bay thẳng
17:45
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1461 (C-Th/gia linh hoạt)
13:30
VCL
1h30p
Bay thẳng
15:00
SGN
2.899.000 ₫
+10 điểm