18 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 27/10/2020 (11/9 âm lịch)
Chu Lai
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
VJ
VJ371 (E_Promo)
08:25
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:45
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (E_Promo)
12:15
VCL
1h20p
Bay thẳng
13:35
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (E_Promo)
17:30
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:50
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (E_Promo)
15:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
17:15
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (E_Promo)
19:30
VCL
1h20p
Bay thẳng
20:50
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (Z_Eco)
08:25
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:45
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (Z_Eco)
12:15
VCL
1h20p
Bay thẳng
13:35
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (Z_Eco)
17:30
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:50
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (Z_Eco)
15:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
17:15
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (Z_Eco)
19:30
VCL
1h20p
Bay thẳng
20:50
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1461 (L-P/thông tiết kiệm)
12:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
14:25
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1461 (S-P/thông tiêu chuẩn)
12:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
14:25
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (Z_Eco)
08:25
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:45
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (Z_Eco)
12:15
VCL
1h20p
Bay thẳng
13:35
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (Z_Eco)
17:30
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:50
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (Z_Eco)
15:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
17:15
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (Z_Eco)
19:30
VCL
1h20p
Bay thẳng
20:50
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1461 (C-Th/gia linh hoạt)
12:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
14:25
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm