33 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 27/10/2020 (11/9 âm lịch)
Chu Lai
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
VN
VN1461 (G-Siêu tiết kiệm)
11:05
VCL
1h30p
Bay thẳng
12:35
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1463 (G-Siêu tiết kiệm)
17:05
VCL
1h30p
Bay thẳng
18:35
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (G-Siêu tiết kiệm)
19:25
VCL
1h30p
Bay thẳng
20:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (A_Eco)
08:25
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:45
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (A_Eco)
12:15
VCL
1h20p
Bay thẳng
13:35
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (A_Eco)
17:30
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:50
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (A_Eco)
15:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
17:15
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (A_Eco)
19:30
VCL
1h20p
Bay thẳng
20:50
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (E-Siêu tiết kiệm)
11:05
VCL
1h30p
Bay thẳng
12:35
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1463 (E-Siêu tiết kiệm)
17:05
VCL
1h30p
Bay thẳng
18:35
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (E-Siêu tiết kiệm)
19:25
VCL
1h30p
Bay thẳng
20:55
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:05
VCL
1h30p
Bay thẳng
12:35
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1463 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:05
VCL
1h30p
Bay thẳng
18:35
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (R-P/thông tiêu chuẩn)
19:25
VCL
1h30p
Bay thẳng
20:55
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (A_Deluxe)
08:25
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:45
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (A_Deluxe)
12:15
VCL
1h20p
Bay thẳng
13:35
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (A_Deluxe)
17:30
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:50
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (A_Deluxe)
15:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
17:15
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (A_Deluxe)
19:30
VCL
1h20p
Bay thẳng
20:50
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (S-P/thông linh hoạt)
11:05
VCL
1h30p
Bay thẳng
12:35
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1463 (S-P/thông linh hoạt)
17:05
VCL
1h30p
Bay thẳng
18:35
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (S-P/thông linh hoạt)
19:25
VCL
1h30p
Bay thẳng
20:55
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (V_SBoss)
08:25
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:45
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (V_SBoss)
12:15
VCL
1h20p
Bay thẳng
13:35
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (V_SBoss)
17:30
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:50
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (V_SBoss)
15:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
17:15
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (V_SBoss)
19:30
VCL
1h20p
Bay thẳng
20:50
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (I-Phổ thông)
11:05
VCL
1h30p
Bay thẳng
12:35
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1463 (I-Phổ thông)
17:05
VCL
1h30p
Bay thẳng
18:35
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (I-Phổ thông)
19:25
VCL
1h30p
Bay thẳng
20:55
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (C-Th/gia linh hoạt)
11:05
VCL
1h30p
Bay thẳng
12:35
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1463 (C-Th/gia linh hoạt)
17:05
VCL
1h30p
Bay thẳng
18:35
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (C-Th/gia linh hoạt)
19:25
VCL
1h30p
Bay thẳng
20:55
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm