35 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 21/09/2021 (15/8 âm lịch)
Chu Lai
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 18/09
chủ nhật, 19/09
thứ hai, 20/09
thứ ba, 21/09
thứ tư, 22/09
thứ năm, 23/09
thứ sáu, 24/09
VJ
VJ371 (C_Eco)
07:50
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:10
SGN
0 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (C_Eco)
12:45
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:05
SGN
0 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (C_Eco)
17:10
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:30
SGN
0 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (C_Eco)
16:35
VCL
1h20p
Bay thẳng
17:55
SGN
0 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (C_Eco)
19:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
21:15
SGN
0 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (P-Siêu tiết kiệm)
14:40
VCL
1h25p
Bay thẳng
16:05
SGN
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1463 (P-Siêu tiết kiệm)
19:00
VCL
1h25p
Bay thẳng
20:25
SGN
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (P-Siêu tiết kiệm)
20:10
VCL
1h25p
Bay thẳng
21:35
SGN
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (E-Siêu tiết kiệm)
14:40
VCL
1h25p
Bay thẳng
16:05
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1463 (E-Siêu tiết kiệm)
19:00
VCL
1h25p
Bay thẳng
20:25
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (E-Siêu tiết kiệm)
20:10
VCL
1h25p
Bay thẳng
21:35
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (A_Deluxe)
07:50
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:10
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (A_Deluxe)
12:45
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:05
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (A_Deluxe)
17:10
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:30
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (A_Deluxe)
16:35
VCL
1h20p
Bay thẳng
17:55
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (A_Deluxe)
19:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
21:15
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (K-P/thông tiết kiệm)
14:40
VCL
1h25p
Bay thẳng
16:05
SGN
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1463 (K-P/thông tiết kiệm)
19:00
VCL
1h25p
Bay thẳng
20:25
SGN
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (K-P/thông tiết kiệm)
20:10
VCL
1h25p
Bay thẳng
21:35
SGN
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:40
VCL
1h25p
Bay thẳng
16:05
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1463 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
VCL
1h25p
Bay thẳng
20:25
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:10
VCL
1h25p
Bay thẳng
21:35
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1133 (ECONOMYFLEX)
15:15
VCL
1h25p
Bay thẳng
16:40
SGN
1.830.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (V_SBoss)
07:50
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:10
SGN
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (V_SBoss)
12:45
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:05
SGN
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (V_SBoss)
17:10
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:30
SGN
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (V_SBoss)
16:35
VCL
1h20p
Bay thẳng
17:55
SGN
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (V_SBoss)
19:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
21:15
SGN
2.160.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (I-Phổ thông)
14:40
VCL
1h25p
Bay thẳng
16:05
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1463 (I-Phổ thông)
19:00
VCL
1h25p
Bay thẳng
20:25
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (I-Phổ thông)
20:10
VCL
1h25p
Bay thẳng
21:35
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (C-Th/gia linh hoạt)
14:40
VCL
1h25p
Bay thẳng
16:05
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1463 (C-Th/gia linh hoạt)
19:00
VCL
1h25p
Bay thẳng
20:25
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (C-Th/gia linh hoạt)
20:10
VCL
1h25p
Bay thẳng
21:35
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1133 (BUSINESSFLEX)
15:15
VCL
1h25p
Bay thẳng
16:40
SGN
3.600.000 ₫
+10 điểm