27 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 23/09/2021 (17/8 âm lịch)
Chu Lai
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 20/09
thứ ba, 21/09
thứ tư, 22/09
thứ năm, 23/09
thứ sáu, 24/09
thứ bảy, 25/09
chủ nhật, 26/09
VJ
VJ371 (E1_Eco)
07:45
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:05
SGN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (E1_Eco)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (E1_Eco)
16:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:00
SGN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (E1_Eco)
16:25
VCL
1h20p
Bay thẳng
17:45
SGN
85.460 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (T-P/thông tiết kiệm)
14:40
VCL
1h25p
Bay thẳng
16:05
SGN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1463 (T-P/thông tiết kiệm)
18:55
VCL
1h25p
Bay thẳng
20:20
SGN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (T-P/thông tiết kiệm)
20:10
VCL
1h25p
Bay thẳng
21:35
SGN
419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (A_Deluxe)
07:45
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:05
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (A_Deluxe)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (A_Deluxe)
16:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:00
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (A_Deluxe)
16:25
VCL
1h20p
Bay thẳng
17:45
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (K-P/thông tiết kiệm)
14:40
VCL
1h25p
Bay thẳng
16:05
SGN
1.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1463 (K-P/thông tiết kiệm)
18:55
VCL
1h25p
Bay thẳng
20:20
SGN
1.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (K-P/thông tiết kiệm)
20:10
VCL
1h25p
Bay thẳng
21:35
SGN
1.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:40
VCL
1h25p
Bay thẳng
16:05
SGN
1.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1463 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:55
VCL
1h25p
Bay thẳng
20:20
SGN
1.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:10
VCL
1h25p
Bay thẳng
21:35
SGN
1.839.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (V_SBoss)
07:45
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:05
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (V_SBoss)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (V_SBoss)
16:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:00
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (V_SBoss)
16:25
VCL
1h20p
Bay thẳng
17:45
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1463 (I-Phổ thông)
18:55
VCL
1h25p
Bay thẳng
20:20
SGN
2.179.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (I-Phổ thông)
20:10
VCL
1h25p
Bay thẳng
21:35
SGN
2.179.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
14:40
VCL
1h25p
Bay thẳng
16:05
SGN
2.359.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (C-Th/gia linh hoạt)
14:40
VCL
1h25p
Bay thẳng
16:05
SGN
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1463 (C-Th/gia linh hoạt)
18:55
VCL
1h25p
Bay thẳng
20:20
SGN
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (C-Th/gia linh hoạt)
20:10
VCL
1h25p
Bay thẳng
21:35
SGN
2.629.000 ₫
+10 điểm