34 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 26/09/2021 (20/8 âm lịch)
Chu Lai
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 23/09
thứ sáu, 24/09
thứ bảy, 25/09
chủ nhật, 26/09
thứ hai, 27/09
thứ ba, 28/09
thứ tư, 29/09
VN
VN1463 (G-Siêu tiết kiệm)
19:00
VCL
1h25p
Bay thẳng
20:25
SGN
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (G-Siêu tiết kiệm)
20:10
VCL
1h25p
Bay thẳng
21:35
SGN
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (Z_Eco)
07:50
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:10
SGN
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (Z_Eco)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (Z_Eco)
17:15
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:35
SGN
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (Z_Eco)
16:30
VCL
1h15p
Bay thẳng
17:45
SGN
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (Z_Eco)
20:10
VCL
1h15p
Bay thẳng
21:25
SGN
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1463 (E-Siêu tiết kiệm)
19:00
VCL
1h25p
Bay thẳng
20:25
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (E-Siêu tiết kiệm)
20:10
VCL
1h25p
Bay thẳng
21:35
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:45
VCL
1h25p
Bay thẳng
15:10
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1133 (ECONOMYSAVER)
15:05
VCL
1h15p
Bay thẳng
16:20
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (Z_Deluxe)
07:50
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:10
SGN
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (Z_Deluxe)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (Z_Deluxe)
17:15
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:35
SGN
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (Z_Deluxe)
16:30
VCL
1h15p
Bay thẳng
17:45
SGN
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (Z_Deluxe)
20:10
VCL
1h15p
Bay thẳng
21:25
SGN
759.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (K-P/thông tiết kiệm)
13:45
VCL
1h25p
Bay thẳng
15:10
SGN
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1463 (K-P/thông tiết kiệm)
19:00
VCL
1h25p
Bay thẳng
20:25
SGN
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (K-P/thông tiết kiệm)
20:10
VCL
1h25p
Bay thẳng
21:35
SGN
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:45
VCL
1h25p
Bay thẳng
15:10
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1463 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
VCL
1h25p
Bay thẳng
20:25
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:10
VCL
1h25p
Bay thẳng
21:35
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (V_SBoss)
07:50
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:10
SGN
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (V_SBoss)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (V_SBoss)
17:15
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:35
SGN
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (V_SBoss)
16:30
VCL
1h15p
Bay thẳng
17:45
SGN
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (V_SBoss)
20:10
VCL
1h15p
Bay thẳng
21:25
SGN
2.160.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1133 (BUSINESSSMART)
15:05
VCL
1h15p
Bay thẳng
16:20
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (I-Phổ thông)
13:45
VCL
1h25p
Bay thẳng
15:10
SGN
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1463 (I-Phổ thông)
19:00
VCL
1h25p
Bay thẳng
20:25
SGN
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (I-Phổ thông)
20:10
VCL
1h25p
Bay thẳng
21:35
SGN
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (C-Th/gia linh hoạt)
13:45
VCL
1h25p
Bay thẳng
15:10
SGN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1463 (C-Th/gia linh hoạt)
19:00
VCL
1h25p
Bay thẳng
20:25
SGN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (C-Th/gia linh hoạt)
20:10
VCL
1h25p
Bay thẳng
21:35
SGN
2.899.000 ₫
+10 điểm