30 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 27/10/2020 (11/9 âm lịch)
Chu Lai
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
VN
VN1461 (A-Siêu tiết kiệm)
10:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (A_Eco)
17:30
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:50
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (W_Eco)
07:30
VCL
1h20p
Bay thẳng
08:50
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (E-Siêu tiết kiệm)
10:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (U_Eco)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (J_Eco)
11:50
VCL
1h20p
Bay thẳng
13:10
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (A_Deluxe)
17:30
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:50
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (W_Deluxe)
07:30
VCL
1h20p
Bay thẳng
08:50
SGN
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (U_Deluxe)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
879.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (L_Eco)
15:30
VCL
1h20p
Bay thẳng
16:50
SGN
939.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (J_Deluxe)
11:50
VCL
1h20p
Bay thẳng
13:10
SGN
959.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (L-P/thông tiết kiệm)
16:10
VCL
1h30p
Bay thẳng
17:40
SGN
1.019.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (K-P/thông tiết kiệm)
10:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1463 (K-P/thông tiết kiệm)
16:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
17:30
SGN
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (K-P/thông tiết kiệm)
16:10
VCL
1h30p
Bay thẳng
17:40
SGN
1.219.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (L_Deluxe)
15:30
VCL
1h20p
Bay thẳng
16:50
SGN
1.339.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1463 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
17:30
SGN
1.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:10
VCL
1h30p
Bay thẳng
17:40
SGN
1.839.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (V_SBoss)
15:30
VCL
1h20p
Bay thẳng
16:50
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (V_SBoss)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (V_SBoss)
11:50
VCL
1h20p
Bay thẳng
13:10
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (V_SBoss)
07:30
VCL
1h20p
Bay thẳng
08:50
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (V_SBoss)
17:30
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:50
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (I-Phổ thông)
10:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (I-Phổ thông)
16:10
VCL
1h30p
Bay thẳng
17:40
SGN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1463 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
16:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
17:30
SGN
2.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1463 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
VCL
1h30p
Bay thẳng
17:30
SGN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (C-Th/gia linh hoạt)
16:10
VCL
1h30p
Bay thẳng
17:40
SGN
2.919.000 ₫
+10 điểm