35 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 01/10/2020 (15/8 âm lịch)
Chu Lai
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
VJ
VJ375 (A_Promo)
16:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:00
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (Z_Eco)
17:05
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (Z_Eco)
16:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ369 (Z_Eco)
21:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
23:15
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (A-Siêu tiết kiệm)
16:50
VCL
1h30p
Bay thẳng
18:20
SGN
219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7463 (E-Siêu tiết kiệm)
19:45
VCL
1h30p
Bay thẳng
21:15
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (E-Siêu tiết kiệm)
16:50
VCL
1h30p
Bay thẳng
18:20
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (J_Eco)
12:15
VCL
1h20p
Bay thẳng
13:35
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (J_Eco)
15:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
17:15
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:15
VCL
1h30p
Bay thẳng
12:45
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7463 (R-P/thông tiêu chuẩn)
19:45
VCL
1h30p
Bay thẳng
21:15
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:50
VCL
1h30p
Bay thẳng
18:20
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (I_Eco)
08:25
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:45
SGN
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (J_Deluxe)
12:15
VCL
1h20p
Bay thẳng
13:35
SGN
959.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (J_Deluxe)
15:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
17:15
SGN
959.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7465 (L-P/thông tiết kiệm)
16:10
VCL
1h30p
Bay thẳng
17:40
SGN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (I_Deluxe)
08:25
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:45
SGN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (S-P/thông linh hoạt)
11:15
VCL
1h30p
Bay thẳng
12:45
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7465 (S-P/thông linh hoạt)
16:10
VCL
1h30p
Bay thẳng
17:40
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7463 (S-P/thông linh hoạt)
19:45
VCL
1h30p
Bay thẳng
21:15
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (S-P/thông linh hoạt)
16:50
VCL
1h30p
Bay thẳng
18:20
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (V_SBoss)
17:05
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:25
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (Z_Eco)
16:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:00
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ369 (V_SBoss)
21:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
23:15
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (V_SBoss)
08:25
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:45
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (V_SBoss)
12:15
VCL
1h20p
Bay thẳng
13:35
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (V_SBoss)
15:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
17:15
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7465 (I-Phổ thông)
16:10
VCL
1h30p
Bay thẳng
17:40
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7463 (I-Phổ thông)
19:45
VCL
1h30p
Bay thẳng
21:15
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
11:15
VCL
1h30p
Bay thẳng
12:45
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
16:50
VCL
1h30p
Bay thẳng
18:20
SGN
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (C-Th/gia linh hoạt)
11:15
VCL
1h30p
Bay thẳng
12:45
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7465 (C-Th/gia linh hoạt)
16:10
VCL
1h30p
Bay thẳng
17:40
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7463 (C-Th/gia linh hoạt)
19:45
VCL
1h30p
Bay thẳng
21:15
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (C-Th/gia linh hoạt)
16:50
VCL
1h30p
Bay thẳng
18:20
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm