37 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 22/09/2020 (6/8 âm lịch)
Chu Lai
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
VN
VN1465 (A-Siêu tiết kiệm)
16:50
VCL
1h30p
Bay thẳng
18:20
SGN
89.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (A_Promo)
16:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:00
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (A_Promo)
17:05
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:25
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (Z_Eco)
16:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (Z_Eco)
17:05
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (W_Eco)
12:10
VCL
1h20p
Bay thẳng
13:30
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (W_Eco)
15:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
17:15
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (E-Siêu tiết kiệm)
16:50
VCL
1h30p
Bay thẳng
18:20
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (U_Eco)
08:25
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:45
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ369 (J_Eco)
21:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
23:15
SGN
480.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:50
VCL
1h30p
Bay thẳng
18:20
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7461 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
15:10
VCL
1h20p
Bay thẳng
16:30
SGN
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7465 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
18:00
VCL
1h20p
Bay thẳng
19:20
SGN
609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (W_Deluxe)
12:10
VCL
1h20p
Bay thẳng
13:30
SGN
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (W_Deluxe)
15:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
17:15
SGN
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (U_Deluxe)
08:25
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:45
SGN
879.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (L-P/thông tiết kiệm)
12:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
14:25
SGN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (S-P/thông linh hoạt)
12:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
14:25
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7461 (S-P/thông linh hoạt)
15:10
VCL
1h20p
Bay thẳng
16:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7465 (S-P/thông linh hoạt)
18:00
VCL
1h20p
Bay thẳng
19:20
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (S-P/thông linh hoạt)
16:50
VCL
1h30p
Bay thẳng
18:20
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (Z_Eco)
16:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:00
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (V_SBoss)
17:05
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:25
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ369 (V_SBoss)
21:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
23:15
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (U_Deluxe)
08:25
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:45
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (W_Deluxe)
12:10
VCL
1h20p
Bay thẳng
13:30
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (W_Deluxe)
15:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
17:15
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (I-Phổ thông)
16:50
VCL
1h30p
Bay thẳng
18:20
SGN
2.189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (I-Phổ thông)
12:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
14:25
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7461 (I-Phổ thông)
15:10
VCL
1h20p
Bay thẳng
16:30
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7465 (I-Phổ thông)
18:00
VCL
1h20p
Bay thẳng
19:20
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (I-Phổ thông)
16:50
VCL
1h30p
Bay thẳng
18:20
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (C-Th/gia linh hoạt)
16:50
VCL
1h30p
Bay thẳng
18:20
SGN
2.639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (C-Th/gia linh hoạt)
12:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
14:25
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7461 (C-Th/gia linh hoạt)
15:10
VCL
1h20p
Bay thẳng
16:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7465 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
VCL
1h20p
Bay thẳng
19:20
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (C-Th/gia linh hoạt)
16:50
VCL
1h30p
Bay thẳng
18:20
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm