38 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 20/10/2020 (4/9 âm lịch)
Chu Lai
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 17/10
chủ nhật, 18/10
thứ hai, 19/10
thứ ba, 20/10
thứ tư, 21/10
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
VJ
VJ375 (A_Promo)
16:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:00
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7467 (A-Siêu tiết kiệm)
21:00
VCL
1h20p
Bay thẳng
22:20
SGN
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (Z_Eco)
17:05
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (Z_Eco)
16:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ369 (Z_Eco)
21:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
23:15
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (A-Siêu tiết kiệm)
16:50
VCL
1h30p
Bay thẳng
18:20
SGN
219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7467 (E-Siêu tiết kiệm)
21:00
VCL
1h20p
Bay thẳng
22:20
SGN
258.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (E-Siêu tiết kiệm)
16:50
VCL
1h30p
Bay thẳng
18:20
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7465 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
17:25
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:50
VCL
1h30p
Bay thẳng
18:20
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
11:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
13:25
SGN
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7467 (K-P/thông tiết kiệm)
21:00
VCL
1h20p
Bay thẳng
22:20
SGN
978.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (K-P/thông tiết kiệm)
11:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
13:25
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7465 (K-P/thông tiết kiệm)
15:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
17:25
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (S-P/thông linh hoạt)
16:50
VCL
1h30p
Bay thẳng
18:20
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (T_Eco)
12:10
VCL
1h20p
Bay thẳng
13:30
SGN
1.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (T_Eco)
08:25
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:45
SGN
1.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (T_Eco)
15:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
17:15
SGN
1.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7463 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:20
VCL
1h30p
Bay thẳng
20:50
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (T_Deluxe)
12:10
VCL
1h20p
Bay thẳng
13:30
SGN
1.999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (T_Deluxe)
08:25
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:45
SGN
1.999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (T_Deluxe)
15:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
17:15
SGN
1.999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (V_SBoss)
17:05
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:25
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (Z_Eco)
16:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:00
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ369 (V_SBoss)
21:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
23:15
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (V_SBoss)
12:10
VCL
1h20p
Bay thẳng
13:30
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (V_SBoss)
08:25
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:45
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (V_SBoss)
15:55
VCL
1h20p
Bay thẳng
17:15
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7467 (I-Phổ thông)
21:00
VCL
1h20p
Bay thẳng
22:20
SGN
2.179.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (I-Phổ thông)
11:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
13:25
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7463 (I-Phổ thông)
19:20
VCL
1h30p
Bay thẳng
20:50
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (I-Phổ thông)
16:50
VCL
1h30p
Bay thẳng
18:20
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7465 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
15:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
17:25
SGN
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7467 (C-Th/gia linh hoạt)
21:00
VCL
1h20p
Bay thẳng
22:20
SGN
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (C-Th/gia linh hoạt)
11:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
13:25
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7465 (C-Th/gia linh hoạt)
15:55
VCL
1h30p
Bay thẳng
17:25
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7463 (C-Th/gia linh hoạt)
19:20
VCL
1h30p
Bay thẳng
20:50
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (C-Th/gia linh hoạt)
16:50
VCL
1h30p
Bay thẳng
18:20
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm