35 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 23/06/2021 (14/5 âm lịch)
Chu Lai
TP Hồ Chí Minh
chủ nhật, 20/06
thứ hai, 21/06
thứ ba, 22/06
thứ tư, 23/06
thứ năm, 24/06
thứ sáu, 25/06
thứ bảy, 26/06
QH
QH1133 (ECONOMYSAVERMAX)
15:05
VCL
1h15p
Bay thẳng
16:20
SGN
6.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (E1_ECO)
16:30
VCL
1h15p
Bay thẳng
17:45
SGN
9.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1463 (G-Siêu tiết kiệm)
19:00
VCL
1h25p
Bay thẳng
20:25
SGN
26.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (G-Siêu tiết kiệm)
13:45
VCL
1h25p
Bay thẳng
15:10
SGN
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (E1_ECO)
07:50
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:10
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (E1_ECO)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (E1_ECO)
20:10
VCL
1h15p
Bay thẳng
21:25
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (E1_ECO)
17:15
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:35
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (A-Siêu tiết kiệm)
20:10
VCL
1h25p
Bay thẳng
21:35
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (E-Siêu tiết kiệm)
13:45
VCL
1h25p
Bay thẳng
15:10
SGN
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1463 (E-Siêu tiết kiệm)
19:00
VCL
1h25p
Bay thẳng
20:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (E-Siêu tiết kiệm)
20:10
VCL
1h25p
Bay thẳng
21:35
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (A1_DLX)
07:50
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:10
SGN
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (A1_DLX)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (A1_DLX)
16:30
VCL
1h15p
Bay thẳng
17:45
SGN
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (A1_DLX)
20:10
VCL
1h15p
Bay thẳng
21:25
SGN
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (A1_DLX)
17:15
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:35
SGN
709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (K-P/thông tiết kiệm)
13:45
VCL
1h25p
Bay thẳng
15:10
SGN
1.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1463 (K-P/thông tiết kiệm)
19:00
VCL
1h25p
Bay thẳng
20:25
SGN
1.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (K-P/thông tiết kiệm)
20:10
VCL
1h25p
Bay thẳng
21:35
SGN
1.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:45
VCL
1h25p
Bay thẳng
15:10
SGN
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1463 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
VCL
1h25p
Bay thẳng
20:25
SGN
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:10
VCL
1h25p
Bay thẳng
21:35
SGN
1.739.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1133 (BUSINESSSMART)
15:05
VCL
1h15p
Bay thẳng
16:20
SGN
1.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (I-Phổ thông)
13:45
VCL
1h25p
Bay thẳng
15:10
SGN
1.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1463 (I-Phổ thông)
19:00
VCL
1h25p
Bay thẳng
20:25
SGN
1.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (I-Phổ thông)
20:10
VCL
1h25p
Bay thẳng
21:35
SGN
1.999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ371 (Y_SBoss)
07:50
VCL
1h20p
Bay thẳng
09:10
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ373 (Y_SBoss)
12:40
VCL
1h20p
Bay thẳng
14:00
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ377 (Y_SBoss)
16:30
VCL
1h15p
Bay thẳng
17:45
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ379 (Y_SBoss)
20:10
VCL
1h15p
Bay thẳng
21:25
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ375 (Y_SBoss)
17:15
VCL
1h20p
Bay thẳng
18:35
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1461 (C-Th/gia linh hoạt)
13:45
VCL
1h25p
Bay thẳng
15:10
SGN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1463 (C-Th/gia linh hoạt)
19:00
VCL
1h25p
Bay thẳng
20:25
SGN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1465 (C-Th/gia linh hoạt)
20:10
VCL
1h25p
Bay thẳng
21:35
SGN
2.899.000 ₫
+10 điểm