30 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 16/05/2021 (5/4 âm lịch)
Côn Đảo
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 13/05
thứ sáu, 14/05
thứ bảy, 15/05
chủ nhật, 16/05
thứ hai, 17/05
thứ ba, 18/05
thứ tư, 19/05
QH
QH1042 (ECONOMYFLEX)
16:05
VCS
55p
Bay thẳng
17:00
SGN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1854 (S-P/thông linh hoạt)
06:50
VCS
1h05p
Bay thẳng
07:55
SGN
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1864 (S-P/thông linh hoạt)
07:30
VCS
1h05p
Bay thẳng
08:35
SGN
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8080 (S-P/thông linh hoạt)
06:10
VCS
1h05p
Bay thẳng
07:15
SGN
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8086 (S-P/thông linh hoạt)
07:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
08:25
SGN
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8094 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
VCS
1h05p
Bay thẳng
13:05
SGN
1.139.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8068 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
VCS
1h05p
Bay thẳng
17:05
SGN
1.139.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1854 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:50
VCS
1h05p
Bay thẳng
07:55
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1864 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:30
VCS
1h05p
Bay thẳng
08:35
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8080 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:10
VCS
1h05p
Bay thẳng
07:15
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8086 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
08:25
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1856 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
11:25
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1858 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
14:25
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8094 (U-Siêu tiết kiệm)
12:00
VCS
1h05p
Bay thẳng
13:05
SGN
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1854 (U-Siêu tiết kiệm)
06:50
VCS
1h05p
Bay thẳng
07:55
SGN
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1864 (U-Siêu tiết kiệm)
07:30
VCS
1h05p
Bay thẳng
08:35
SGN
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8058 (U-Siêu tiết kiệm)
11:05
VCS
1h05p
Bay thẳng
12:10
SGN
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8068 (U-Siêu tiết kiệm)
16:00
VCS
1h05p
Bay thẳng
17:05
SGN
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8080 (U-Siêu tiết kiệm)
06:10
VCS
1h05p
Bay thẳng
07:15
SGN
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8086 (U-Siêu tiết kiệm)
07:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
08:25
SGN
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8098 (U-Siêu tiết kiệm)
15:00
VCS
1h05p
Bay thẳng
16:05
SGN
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8094 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
12:00
VCS
1h05p
Bay thẳng
13:05
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1854 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
06:50
VCS
1h05p
Bay thẳng
07:55
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1864 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
07:30
VCS
1h05p
Bay thẳng
08:35
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8058 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
11:05
VCS
1h05p
Bay thẳng
12:10
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8068 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
16:00
VCS
1h05p
Bay thẳng
17:05
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8080 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
06:10
VCS
1h05p
Bay thẳng
07:15
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8086 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
07:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
08:25
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8098 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
15:00
VCS
1h05p
Bay thẳng
16:05
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1042 (BUSINESSFLEX)
16:05
VCS
55p
Bay thẳng
17:00
SGN
2.499.000 ₫
+10 điểm