24 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 17/05/2021 (6/4 âm lịch)
Côn Đảo
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 14/05
thứ bảy, 15/05
chủ nhật, 16/05
thứ hai, 17/05
thứ ba, 18/05
thứ tư, 19/05
thứ năm, 20/05
QH
QH1042 (ECONOMYSMART)
16:05
VCS
55p
Bay thẳng
17:00
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1854 (H-P/thông tiết kiệm)
06:50
VCS
1h05p
Bay thẳng
07:55
SGN
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1864 (S-P/thông linh hoạt)
07:30
VCS
1h05p
Bay thẳng
08:35
SGN
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8056 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:55
VCS
1h05p
Bay thẳng
14:00
SGN
1.139.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1864 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:30
VCS
1h05p
Bay thẳng
08:35
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8054 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:35
VCS
1h05p
Bay thẳng
10:40
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1854 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:50
VCS
1h05p
Bay thẳng
07:55
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1856 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
11:25
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1858 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
14:25
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1882 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:10
VCS
1h05p
Bay thẳng
15:15
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1884 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:30
VCS
1h05p
Bay thẳng
17:35
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1886 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:10
VCS
1h05p
Bay thẳng
18:15
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1890 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:45
VCS
1h20p
Bay thẳng
08:05
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1042 (BUSINESSSMART)
16:05
VCS
55p
Bay thẳng
17:00
SGN
1.499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1864 (U-Siêu tiết kiệm)
07:30
VCS
1h05p
Bay thẳng
08:35
SGN
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8054 (U-Siêu tiết kiệm)
09:35
VCS
1h05p
Bay thẳng
10:40
SGN
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1858 (U-Siêu tiết kiệm)
13:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
14:25
SGN
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1882 (U-Siêu tiết kiệm)
14:10
VCS
1h05p
Bay thẳng
15:15
SGN
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1890 (Z-P/thông đặc biệt t/chuẩn)
06:45
VCS
1h20p
Bay thẳng
08:05
SGN
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1864 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
07:30
VCS
1h05p
Bay thẳng
08:35
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8054 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
09:35
VCS
1h05p
Bay thẳng
10:40
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1858 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
13:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
14:25
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1882 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
14:10
VCS
1h05p
Bay thẳng
15:15
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1890 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
06:45
VCS
1h20p
Bay thẳng
08:05
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm