42 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 21/05/2021 (10/4 âm lịch)
Côn Đảo
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 18/05
thứ tư, 19/05
thứ năm, 20/05
thứ sáu, 21/05
thứ bảy, 22/05
chủ nhật, 23/05
thứ hai, 24/05
VN
VN8064 (Q-P/thông tiết kiệm)
08:50
VCS
1h05p
Bay thẳng
09:55
SGN
630.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1854 (Q-P/thông tiết kiệm)
06:50
VCS
1h05p
Bay thẳng
07:55
SGN
630.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1864 (Q-P/thông tiết kiệm)
07:30
VCS
1h05p
Bay thẳng
08:35
SGN
630.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1854 (Q-P/thông tiết kiệm)
06:50
VCS
1h05p
Bay thẳng
07:55
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8054 (K-P/thông tiết kiệm)
09:35
VCS
1h05p
Bay thẳng
10:40
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8064 (K-P/thông tiết kiệm)
08:50
VCS
1h05p
Bay thẳng
09:55
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8066 (K-P/thông tiết kiệm)
11:30
VCS
1h05p
Bay thẳng
12:35
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1854 (K-P/thông tiết kiệm)
06:50
VCS
1h05p
Bay thẳng
07:55
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1856 (K-P/thông tiết kiệm)
10:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
11:25
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1858 (K-P/thông tiết kiệm)
13:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
14:25
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1864 (K-P/thông tiết kiệm)
07:30
VCS
1h05p
Bay thẳng
08:35
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1874 (K-P/thông tiết kiệm)
10:05
VCS
1h05p
Bay thẳng
11:10
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8058 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:05
VCS
1h05p
Bay thẳng
12:10
SGN
1.139.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8068 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
VCS
1h05p
Bay thẳng
17:05
SGN
1.139.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8054 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:35
VCS
1h05p
Bay thẳng
10:40
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8064 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:50
VCS
1h05p
Bay thẳng
09:55
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8066 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
VCS
1h05p
Bay thẳng
12:35
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1854 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:50
VCS
1h05p
Bay thẳng
07:55
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1856 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
11:25
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1858 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
14:25
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1864 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:30
VCS
1h05p
Bay thẳng
08:35
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1874 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:05
VCS
1h05p
Bay thẳng
11:10
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8054 (U-Siêu tiết kiệm)
09:35
VCS
1h05p
Bay thẳng
10:40
SGN
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8064 (U-Siêu tiết kiệm)
08:50
VCS
1h05p
Bay thẳng
09:55
SGN
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8066 (U-Siêu tiết kiệm)
11:30
VCS
1h05p
Bay thẳng
12:35
SGN
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1854 (U-Siêu tiết kiệm)
06:50
VCS
1h05p
Bay thẳng
07:55
SGN
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1856 (U-Siêu tiết kiệm)
10:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
11:25
SGN
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1858 (U-Siêu tiết kiệm)
13:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
14:25
SGN
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1864 (U-Siêu tiết kiệm)
07:30
VCS
1h05p
Bay thẳng
08:35
SGN
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1874 (U-Siêu tiết kiệm)
10:05
VCS
1h05p
Bay thẳng
11:10
SGN
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8058 (Z-P/thông đặc biệt t/chuẩn)
11:05
VCS
1h05p
Bay thẳng
12:10
SGN
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8068 (Z-P/thông đặc biệt t/chuẩn)
16:00
VCS
1h05p
Bay thẳng
17:05
SGN
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8054 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
09:35
VCS
1h05p
Bay thẳng
10:40
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8058 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
11:05
VCS
1h05p
Bay thẳng
12:10
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8064 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
08:50
VCS
1h05p
Bay thẳng
09:55
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8066 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
11:30
VCS
1h05p
Bay thẳng
12:35
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8068 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
16:00
VCS
1h05p
Bay thẳng
17:05
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1854 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
06:50
VCS
1h05p
Bay thẳng
07:55
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1856 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
10:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
11:25
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1858 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
13:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
14:25
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1864 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
07:30
VCS
1h05p
Bay thẳng
08:35
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1874 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
10:05
VCS
1h05p
Bay thẳng
11:10
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm