34 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 24/05/2021 (13/4 âm lịch)
Côn Đảo
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 21/05
thứ bảy, 22/05
chủ nhật, 23/05
thứ hai, 24/05
thứ ba, 25/05
thứ tư, 26/05
thứ năm, 27/05
VN
VN8064 (H-P/thông tiết kiệm)
08:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
09:25
SGN
1.049.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1864 (H-P/thông tiết kiệm)
07:30
VCS
1h05p
Bay thẳng
08:35
SGN
1.049.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1890 (H-P/thông tiết kiệm)
06:45
VCS
1h05p
Bay thẳng
07:50
SGN
1.049.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1854 (S-P/thông linh hoạt)
06:50
VCS
1h05p
Bay thẳng
07:55
SGN
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1854 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:50
VCS
1h05p
Bay thẳng
07:55
SGN
1.139.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8064 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
09:25
SGN
1.139.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1856 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
11:25
SGN
1.139.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1858 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
14:25
SGN
1.139.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1864 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:30
VCS
1h05p
Bay thẳng
08:35
SGN
1.139.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1882 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:10
VCS
1h05p
Bay thẳng
15:15
SGN
1.139.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1884 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:30
VCS
1h05p
Bay thẳng
17:35
SGN
1.139.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1886 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:10
VCS
1h05p
Bay thẳng
18:15
SGN
1.139.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1890 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:45
VCS
1h05p
Bay thẳng
07:50
SGN
1.139.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8054 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:35
VCS
1h05p
Bay thẳng
10:40
SGN
1.139.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1854 (U-Siêu tiết kiệm)
06:50
VCS
1h05p
Bay thẳng
07:55
SGN
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8064 (U-Siêu tiết kiệm)
08:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
09:25
SGN
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1856 (U-Siêu tiết kiệm)
10:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
11:25
SGN
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1858 (U-Siêu tiết kiệm)
13:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
14:25
SGN
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1864 (U-Siêu tiết kiệm)
07:30
VCS
1h05p
Bay thẳng
08:35
SGN
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1882 (U-Siêu tiết kiệm)
14:10
VCS
1h05p
Bay thẳng
15:15
SGN
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1884 (U-Siêu tiết kiệm)
16:30
VCS
1h05p
Bay thẳng
17:35
SGN
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1886 (U-Siêu tiết kiệm)
17:10
VCS
1h05p
Bay thẳng
18:15
SGN
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1890 (U-Siêu tiết kiệm)
06:45
VCS
1h05p
Bay thẳng
07:50
SGN
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8054 (U-Siêu tiết kiệm)
09:35
VCS
1h05p
Bay thẳng
10:40
SGN
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1854 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
06:50
VCS
1h05p
Bay thẳng
07:55
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8064 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
08:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
09:25
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1856 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
10:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
11:25
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1858 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
13:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
14:25
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1864 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
07:30
VCS
1h05p
Bay thẳng
08:35
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1882 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
14:10
VCS
1h05p
Bay thẳng
15:15
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1884 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
16:30
VCS
1h05p
Bay thẳng
17:35
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1886 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
17:10
VCS
1h05p
Bay thẳng
18:15
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1890 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
06:45
VCS
1h05p
Bay thẳng
07:50
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8054 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
09:35
VCS
1h05p
Bay thẳng
10:40
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm