30 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 25/05/2021 (14/4 âm lịch)
Côn Đảo
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 22/05
chủ nhật, 23/05
thứ hai, 24/05
thứ ba, 25/05
thứ tư, 26/05
thứ năm, 27/05
thứ sáu, 28/05
VN
VN1854 (Q-P/thông tiết kiệm)
06:50
VCS
1h05p
Bay thẳng
07:55
SGN
859.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8064 (Q-P/thông tiết kiệm)
08:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
09:25
SGN
859.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1854 (K-P/thông tiết kiệm)
06:50
VCS
1h05p
Bay thẳng
07:55
SGN
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8054 (K-P/thông tiết kiệm)
09:35
VCS
1h05p
Bay thẳng
10:40
SGN
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8058 (K-P/thông tiết kiệm)
11:05
VCS
1h05p
Bay thẳng
12:10
SGN
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8064 (K-P/thông tiết kiệm)
08:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
09:25
SGN
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8066 (K-P/thông tiết kiệm)
11:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
12:25
SGN
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1856 (K-P/thông tiết kiệm)
10:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
11:25
SGN
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1858 (K-P/thông tiết kiệm)
13:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
14:25
SGN
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1882 (K-P/thông tiết kiệm)
14:10
VCS
1h05p
Bay thẳng
15:15
SGN
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1884 (K-P/thông tiết kiệm)
16:30
VCS
1h05p
Bay thẳng
17:35
SGN
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1886 (K-P/thông tiết kiệm)
17:10
VCS
1h05p
Bay thẳng
18:15
SGN
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1854 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:50
VCS
1h05p
Bay thẳng
07:55
SGN
1.139.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8054 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:35
VCS
1h05p
Bay thẳng
10:40
SGN
1.139.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8058 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:05
VCS
1h05p
Bay thẳng
12:10
SGN
1.139.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8064 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
09:25
SGN
1.139.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8066 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
12:25
SGN
1.139.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1856 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
11:25
SGN
1.139.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1858 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
14:25
SGN
1.139.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1882 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:10
VCS
1h05p
Bay thẳng
15:15
SGN
1.139.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1884 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:30
VCS
1h05p
Bay thẳng
17:35
SGN
1.139.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1886 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:10
VCS
1h05p
Bay thẳng
18:15
SGN
1.139.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8058 (U-Siêu tiết kiệm)
11:05
VCS
1h05p
Bay thẳng
12:10
SGN
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8066 (U-Siêu tiết kiệm)
11:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
12:25
SGN
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1858 (U-Siêu tiết kiệm)
13:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
14:25
SGN
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1882 (U-Siêu tiết kiệm)
14:10
VCS
1h05p
Bay thẳng
15:15
SGN
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8058 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
11:05
VCS
1h05p
Bay thẳng
12:10
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8066 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
11:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
12:25
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1858 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
13:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
14:25
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1882 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
14:10
VCS
1h05p
Bay thẳng
15:15
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm