21 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 10/09/2021 (4/8 âm lịch)
Côn Đảo
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 07/09
thứ tư, 08/09
thứ năm, 09/09
thứ sáu, 10/09
thứ bảy, 11/09
chủ nhật, 12/09
thứ hai, 13/09
VN
VN1854 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:50
VCS
1h05p
Bay thẳng
07:55
SGN
1.139.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8054 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:35
VCS
1h05p
Bay thẳng
10:40
SGN
1.139.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8058 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:05
VCS
1h05p
Bay thẳng
12:10
SGN
1.139.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8056 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:55
VCS
1h05p
Bay thẳng
14:00
SGN
1.139.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1882 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:10
VCS
1h05p
Bay thẳng
15:15
SGN
1.139.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1884 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:25
VCS
1h05p
Bay thẳng
17:30
SGN
1.139.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1886 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:10
VCS
1h05p
Bay thẳng
18:15
SGN
1.139.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1042 (ECONOMYFLEX)
16:05
VCS
55p
Bay thẳng
17:00
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1854 (Z-P/thông đặc biệt t/chuẩn)
06:50
VCS
1h05p
Bay thẳng
07:55
SGN
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8054 (Z-P/thông đặc biệt t/chuẩn)
09:35
VCS
1h05p
Bay thẳng
10:40
SGN
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8058 (Z-P/thông đặc biệt t/chuẩn)
11:05
VCS
1h05p
Bay thẳng
12:10
SGN
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8056 (Z-P/thông đặc biệt t/chuẩn)
12:55
VCS
1h05p
Bay thẳng
14:00
SGN
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1882 (Z-P/thông đặc biệt t/chuẩn)
14:10
VCS
1h05p
Bay thẳng
15:15
SGN
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1886 (Z-P/thông đặc biệt t/chuẩn)
17:10
VCS
1h05p
Bay thẳng
18:15
SGN
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1854 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
06:50
VCS
1h05p
Bay thẳng
07:55
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8054 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
09:35
VCS
1h05p
Bay thẳng
10:40
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8058 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
11:05
VCS
1h05p
Bay thẳng
12:10
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8056 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
12:55
VCS
1h05p
Bay thẳng
14:00
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1882 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
14:10
VCS
1h05p
Bay thẳng
15:15
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1886 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
17:10
VCS
1h05p
Bay thẳng
18:15
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1042 (BUSINESSFLEX)
16:05
VCS
55p
Bay thẳng
17:00
SGN
2.999.000 ₫
+10 điểm