29 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 12/09/2021 (6/8 âm lịch)
Côn Đảo
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 09/09
thứ sáu, 10/09
thứ bảy, 11/09
chủ nhật, 12/09
thứ hai, 13/09
thứ ba, 14/09
thứ tư, 15/09
VN
VN1854 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:50
VCS
1h05p
Bay thẳng
07:55
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1856 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
11:25
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1864 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:30
VCS
1h05p
Bay thẳng
08:35
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1882 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:10
VCS
1h05p
Bay thẳng
15:15
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1884 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:30
VCS
1h05p
Bay thẳng
17:35
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1886 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:10
VCS
1h05p
Bay thẳng
18:15
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8054 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:35
VCS
1h05p
Bay thẳng
10:40
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8056 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:55
VCS
1h05p
Bay thẳng
17:00
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8058 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:05
VCS
1h05p
Bay thẳng
12:10
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1854 (Z-P/thông đặc biệt t/chuẩn)
06:50
VCS
1h05p
Bay thẳng
07:55
SGN
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1856 (Z-P/thông đặc biệt t/chuẩn)
10:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
11:25
SGN
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1858 (Z-P/thông đặc biệt t/chuẩn)
13:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
14:25
SGN
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1864 (Z-P/thông đặc biệt t/chuẩn)
07:30
VCS
1h05p
Bay thẳng
08:35
SGN
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1882 (Z-P/thông đặc biệt t/chuẩn)
14:10
VCS
1h05p
Bay thẳng
15:15
SGN
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1884 (Z-P/thông đặc biệt t/chuẩn)
16:30
VCS
1h05p
Bay thẳng
17:35
SGN
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1886 (Z-P/thông đặc biệt t/chuẩn)
17:10
VCS
1h05p
Bay thẳng
18:15
SGN
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8054 (Z-P/thông đặc biệt t/chuẩn)
09:35
VCS
1h05p
Bay thẳng
10:40
SGN
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8056 (Z-P/thông đặc biệt t/chuẩn)
15:55
VCS
1h05p
Bay thẳng
17:00
SGN
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8058 (Z-P/thông đặc biệt t/chuẩn)
11:05
VCS
1h05p
Bay thẳng
12:10
SGN
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1854 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
06:50
VCS
1h05p
Bay thẳng
07:55
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1856 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
10:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
11:25
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1858 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
13:20
VCS
1h05p
Bay thẳng
14:25
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1864 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
07:30
VCS
1h05p
Bay thẳng
08:35
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1882 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
14:10
VCS
1h05p
Bay thẳng
15:15
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1884 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
16:30
VCS
1h05p
Bay thẳng
17:35
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1886 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
17:10
VCS
1h05p
Bay thẳng
18:15
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8054 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
09:35
VCS
1h05p
Bay thẳng
10:40
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8056 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
15:55
VCS
1h05p
Bay thẳng
17:00
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8058 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
11:05
VCS
1h05p
Bay thẳng
12:10
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm