20 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 28/05/2020 (6/4 âm lịch)
Đồng Hới
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 25/05
thứ ba, 26/05
thứ tư, 27/05
thứ năm, 28/05
thứ sáu, 29/05
thứ bảy, 30/05
chủ nhật, 31/05
VN
VN 1401 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
09:20
VDH
1h40p
Bay thẳng
11:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1403 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
17:20
VDH
1h30p
Bay thẳng
18:50
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ261 (Z_Eco)
18:05
VDH
1h35p
Bay thẳng
19:40
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1401 (E-Siêu tiết kiệm)
09:20
VDH
1h40p
Bay thẳng
11:00
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1403 (E-Siêu tiết kiệm)
17:20
VDH
1h30p
Bay thẳng
18:50
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
BL
BL517 (Starter Base)
20:20
VDH
1h40p
Bay thẳng
22:00
SGN
400.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1401 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:20
VDH
1h40p
Bay thẳng
11:00
SGN
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1403 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
17:20
VDH
1h30p
Bay thẳng
18:50
SGN
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4073 (E-Siêu tiết kiệm)
20:20
VDH
1h40p
Bay thẳng
22:00
SGN
799.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1143 (Bamboo Plus)
20:10
VDH
1h35p
Bay thẳng
21:45
SGN
840.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4073 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:20
VDH
1h40p
Bay thẳng
22:00
SGN
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1401 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
VDH
1h40p
Bay thẳng
11:00
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1403 (S-P/thông tiêu chuẩn)
17:20
VDH
1h30p
Bay thẳng
18:50
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4073 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:20
VDH
1h40p
Bay thẳng
22:00
SGN
2.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ261 (V_SBoss)
18:05
VDH
1h35p
Bay thẳng
19:40
SGN
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1143 (Bamboo Business)
20:10
VDH
1h35p
Bay thẳng
21:45
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1401 (I-Phổ thông)
09:20
VDH
1h40p
Bay thẳng
11:00
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1403 (D-Th/gia tiết kiệm)
17:20
VDH
1h30p
Bay thẳng
18:50
SGN
3.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1401 (C-Th/gia linh hoạt)
09:20
VDH
1h40p
Bay thẳng
11:00
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1403 (C-Th/gia linh hoạt)
17:20
VDH
1h30p
Bay thẳng
18:50
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm