74 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 21/08/2020 (3/7 âm lịch)
Vinh
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
thứ sáu, 21/08
thứ bảy, 22/08
chủ nhật, 23/08
thứ hai, 24/08
VN
VN1263 (G-Siêu tiết kiệm)
14:35
VII
2h00p
Bay thẳng
16:35
SGN
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1265 (G-Siêu tiết kiệm)
13:35
VII
2h00p
Bay thẳng
15:35
SGN
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1267 (G-Siêu tiết kiệm)
23:05
VII
2h00p
Bay thẳng
01:05
SGN
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1269 (G-Siêu tiết kiệm)
20:35
VII
1h50p
Bay thẳng
22:25
SGN
89.000 ₫
+10 điểm
BL
BL555 (Starter-Base)
21:10
VII
1h50p
Bay thẳng
23:00
SGN
290.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ211 (A_Promo)
13:10
VII
1h50p
Bay thẳng
15:00
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ213 (A_Promo)
12:40
VII
1h50p
Bay thẳng
14:30
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ215 (A_Promo)
22:10
VII
22h10p
Bay thẳng
00:00
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ221 (A_Promo)
15:10
VII
1h50p
Bay thẳng
17:00
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ223 (A_Promo)
22:35
VII
22h10p
Bay thẳng
00:25
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ225 (A_Promo)
17:15
VII
1h50p
Bay thẳng
19:05
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1263 (P-Siêu tiết kiệm)
09:20
VII
2h00p
Bay thẳng
11:20
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1265 (P-Siêu tiết kiệm)
13:35
VII
2h00p
Bay thẳng
15:35
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1269 (P-Siêu tiết kiệm)
20:35
VII
1h50p
Bay thẳng
22:25
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1267 (P-Siêu tiết kiệm)
23:05
VII
2h00p
Bay thẳng
01:05
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ211 (Z_Eco)
13:10
VII
1h50p
Bay thẳng
15:00
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ213 (Z_Eco)
12:40
VII
1h50p
Bay thẳng
14:30
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ215 (Z_Eco)
22:10
VII
22h10p
Bay thẳng
00:00
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ221 (Z_Eco)
15:10
VII
1h50p
Bay thẳng
17:00
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ223 (Z_Eco)
22:35
VII
22h10p
Bay thẳng
00:25
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ225 (Z_Eco)
17:15
VII
1h50p
Bay thẳng
19:05
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1263 (E-Siêu tiết kiệm)
09:20
VII
2h00p
Bay thẳng
11:20
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1265 (E-Siêu tiết kiệm)
13:35
VII
2h00p
Bay thẳng
15:35
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1269 (E-Siêu tiết kiệm)
20:35
VII
1h50p
Bay thẳng
22:25
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1267 (E-Siêu tiết kiệm)
23:05
VII
2h00p
Bay thẳng
01:05
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ219 (Z_Eco)
19:50
VII
1h45p
Bay thẳng
21:35
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4061 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
21:10
VII
1h50p
Bay thẳng
23:00
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1263 (T-P/thông tiết kiệm)
14:35
VII
2h00p
Bay thẳng
16:35
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1265 (T-P/thông tiết kiệm)
13:35
VII
2h00p
Bay thẳng
15:35
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1267 (T-P/thông tiết kiệm)
23:05
VII
2h00p
Bay thẳng
01:05
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1269 (T-P/thông tiết kiệm)
20:35
VII
1h50p
Bay thẳng
22:25
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1153 (Bamboo Plus)
16:50
VII
1h55p
Bay thẳng
18:45
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1263 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:20
VII
2h00p
Bay thẳng
11:20
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1265 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:35
VII
2h00p
Bay thẳng
15:35
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1269 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:35
VII
1h50p
Bay thẳng
22:25
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4061 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
21:10
VII
1h50p
Bay thẳng
23:00
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1267 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
23:05
VII
2h00p
Bay thẳng
01:05
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1263 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:35
VII
2h00p
Bay thẳng
16:35
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1265 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:35
VII
2h00p
Bay thẳng
15:35
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1267 (R-P/thông tiêu chuẩn)
23:05
VII
2h00p
Bay thẳng
01:05
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1269 (R-P/thông tiêu chuẩn)
20:35
VII
1h50p
Bay thẳng
22:25
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1263 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
VII
2h00p
Bay thẳng
11:20
SGN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1265 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:35
VII
2h00p
Bay thẳng
15:35
SGN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1269 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:35
VII
1h50p
Bay thẳng
22:25
SGN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1267 (S-P/thông tiêu chuẩn)
23:05
VII
2h00p
Bay thẳng
01:05
SGN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1263 (S-P/thông linh hoạt)
14:35
VII
2h00p
Bay thẳng
16:35
SGN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1265 (S-P/thông linh hoạt)
13:35
VII
2h00p
Bay thẳng
15:35
SGN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1267 (S-P/thông linh hoạt)
23:05
VII
2h00p
Bay thẳng
01:05
SGN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1269 (S-P/thông linh hoạt)
20:35
VII
1h50p
Bay thẳng
22:25
SGN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4061 (M-P/thông tiêu chuẩn)
21:10
VII
1h50p
Bay thẳng
23:00
SGN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ211 (Y_SBoss)
13:10
VII
1h50p
Bay thẳng
15:00
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ213 (Y_SBoss)
12:40
VII
1h50p
Bay thẳng
14:30
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ215 (Y_SBoss)
22:10
VII
22h10p
Bay thẳng
00:00
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ221 (Y_SBoss)
15:10
VII
1h50p
Bay thẳng
17:00
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ223 (Y_SBoss)
22:35
VII
22h10p
Bay thẳng
00:25
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ225 (Y_SBoss)
17:15
VII
1h50p
Bay thẳng
19:05
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ219 (Y_SBoss)
19:50
VII
1h45p
Bay thẳng
21:35
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1263 (I-Phổ thông)
09:20
VII
2h00p
Bay thẳng
11:20
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1265 (I-Phổ thông)
13:35
VII
2h00p
Bay thẳng
15:35
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1269 (I-Phổ thông)
20:35
VII
1h50p
Bay thẳng
22:25
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1267 (I-Phổ thông)
23:05
VII
2h00p
Bay thẳng
01:05
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1263 (I-Phổ thông)
14:35
VII
2h00p
Bay thẳng
16:35
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1265 (I-Phổ thông)
13:35
VII
2h00p
Bay thẳng
15:35
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1267 (I-Phổ thông)
23:05
VII
2h00p
Bay thẳng
01:05
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1269 (I-Phổ thông)
20:35
VII
1h50p
Bay thẳng
22:25
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1263 (C-Th/gia linh hoạt)
09:20
VII
2h00p
Bay thẳng
11:20
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1265 (C-Th/gia linh hoạt)
13:35
VII
2h00p
Bay thẳng
15:35
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1269 (C-Th/gia linh hoạt)
20:35
VII
1h50p
Bay thẳng
22:25
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1267 (C-Th/gia linh hoạt)
23:05
VII
2h00p
Bay thẳng
01:05
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1263 (C-Th/gia linh hoạt)
14:35
VII
2h00p
Bay thẳng
16:35
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1265 (C-Th/gia linh hoạt)
13:35
VII
2h00p
Bay thẳng
15:35
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1267 (C-Th/gia linh hoạt)
23:05
VII
2h00p
Bay thẳng
01:05
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1269 (C-Th/gia linh hoạt)
20:35
VII
1h50p
Bay thẳng
22:25
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1153 (Bamboo Business)
16:50
VII
1h55p
Bay thẳng
18:45
SGN
4.300.000 ₫
+10 điểm