30 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 26/08/2020 (8/7 âm lịch)
Vinh
TP Hồ Chí Minh
chủ nhật, 23/08
thứ hai, 24/08
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
BL
BL555 (Starter)
21:10
VII
1h50p
Bay thẳng
23:00
SGN
89.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1153 (Bamboo Eco)
16:30
VII
1h55p
Bay thẳng
18:25
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ213 (E_Promo)
12:40
VII
1h50p
Bay thẳng
14:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ215 (E_Promo)
22:10
VII
22h10p
Bay thẳng
00:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ221 (E_Promo)
15:10
VII
1h50p
Bay thẳng
17:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ223 (E_Promo)
22:35
VII
22h10p
Bay thẳng
00:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ225 (E_Promo)
17:15
VII
1h50p
Bay thẳng
19:05
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1265 (G_promo)
13:35
VII
2h00p
Bay thẳng
15:35
SGN
259.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1263 (G_promo)
14:35
VII
2h00p
Bay thẳng
16:35
SGN
259.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1269 (G_promo)
20:35
VII
1h50p
Bay thẳng
22:25
SGN
259.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1267 (G_promo)
23:05
VII
2h00p
Bay thẳng
01:05
SGN
259.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ211 (A_Promo)
13:10
VII
1h50p
Bay thẳng
15:00
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ211 (Z_Eco)
13:10
VII
1h50p
Bay thẳng
15:00
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ213 (Z_Eco)
12:40
VII
1h50p
Bay thẳng
14:30
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ215 (Z_Eco)
22:10
VII
22h10p
Bay thẳng
00:00
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ221 (Z_Eco)
15:10
VII
1h50p
Bay thẳng
17:00
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ223 (Z_Eco)
22:35
VII
22h10p
Bay thẳng
00:25
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ225 (Z_Eco)
17:15
VII
1h50p
Bay thẳng
19:05
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ219 (Z_Eco)
19:15
VII
1h45p
Bay thẳng
21:00
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1153 (Bamboo Plus)
16:30
VII
1h55p
Bay thẳng
18:25
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1155 (Bamboo Plus)
09:10
VII
2h00p
Bay thẳng
11:10
SGN
2.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ211 (Z_Eco)
13:10
VII
1h50p
Bay thẳng
15:00
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ213 (Z_Eco)
12:40
VII
1h50p
Bay thẳng
14:30
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ215 (Z_Eco)
22:10
VII
22h10p
Bay thẳng
00:00
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ221 (Z_Eco)
15:10
VII
1h50p
Bay thẳng
17:00
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ223 (Z_Eco)
22:35
VII
22h10p
Bay thẳng
00:25
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ225 (Z_Eco)
17:15
VII
1h50p
Bay thẳng
19:05
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ219 (Y_SBoss)
19:15
VII
1h45p
Bay thẳng
21:00
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1153 (Bamboo Business)
16:30
VII
1h55p
Bay thẳng
18:25
SGN
4.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1155 (Bamboo Business)
09:10
VII
2h00p
Bay thẳng
11:10
SGN
4.750.000 ₫
+10 điểm