26 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 13/08/2020 (24/6 âm lịch)
Vinh
Singapore
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
VN
VN1714 (E-Siêu tiết kiệm)
19:25
VII
16h30p
1 điểm dừng
11:55
SIN
2.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1263 (E-Siêu tiết kiệm)
09:25
VII
8h00p
1 điểm dừng
17:25
SIN
2.395.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1269 (E-Siêu tiết kiệm)
20:35
VII
15h35p
1 điểm dừng
12:10
SIN
2.395.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4061 (E-Siêu tiết kiệm)
21:10
VII
15h00p
1 điểm dừng
12:10
SIN
2.395.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1714 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
19:25
VII
16h30p
1 điểm dừng
11:55
SIN
3.464.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1263 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:25
VII
8h00p
1 điểm dừng
17:25
SIN
3.813.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1269 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:35
VII
15h35p
1 điểm dừng
12:10
SIN
3.813.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4061 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
21:10
VII
15h00p
1 điểm dừng
12:10
SIN
3.813.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1263 (B-P/thông tiêu chuẩn)
09:25
VII
8h00p
1 điểm dừng
17:25
SIN
4.185.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1269 (B-P/thông tiêu chuẩn)
20:35
VII
15h35p
1 điểm dừng
12:10
SIN
4.185.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1714 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:25
VII
16h30p
1 điểm dừng
11:55
SIN
4.998.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8312 (L-P/thông tiết kiệm)
09:20
VII
9h55p
2 điểm dừng
19:15
SIN
5.207.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1712 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:40
VII
20h30p
2 điểm dừng
12:10
SIN
5.510.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1712 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:40
VII
20h30p
2 điểm dừng
12:10
SIN
5.533.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1265 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:30
VII
22h25p
2 điểm dừng
11:55
SIN
6.556.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4061 (M-P/thông tiêu chuẩn)
21:10
VII
15h00p
1 điểm dừng
12:10
SIN
7.090.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1265 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:30
VII
22h25p
2 điểm dừng
11:55
SIN
7.788.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8312 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
VII
9h55p
2 điểm dừng
19:15
SIN
8.438.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1714 (J-Th/gia linh hoạt)
19:25
VII
16h30p
1 điểm dừng
11:55
SIN
11.391.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1714 (D-Th/gia tiết kiệm)
19:25
VII
16h30p
1 điểm dừng
11:55
SIN
11.995.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1263 (J-Th/gia linh hoạt)
09:25
VII
8h00p
1 điểm dừng
17:25
SIN
12.785.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1269 (J-Th/gia linh hoạt)
20:35
VII
15h35p
1 điểm dừng
12:10
SIN
12.785.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1263 (D-Th/gia tiết kiệm)
09:25
VII
8h00p
1 điểm dừng
17:25
SIN
13.692.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1269 (D-Th/gia tiết kiệm)
20:35
VII
15h35p
1 điểm dừng
12:10
SIN
13.692.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1712 (C-Th/gia linh hoạt)
15:40
VII
20h30p
2 điểm dừng
12:10
SIN
15.087.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1265 (C-Th/gia linh hoạt)
13:30
VII
22h25p
2 điểm dừng
11:55
SIN
15.389.000 ₫
+10 điểm