Trạng thái chuyến bay VN1672

Vietnam Airlines - VN1672

Da Nang (DAD)

Đã hạ cánh

(HPH) Haiphong

53 phút
Vietnam Airlines

Số hiệu

VN-A606

Máy bay

Airbus A321-231

Đúng giờ

95

Chậm

5

Trễ/Hủy

0
98%

Đúng giờ

Dữ liệu cập nhật 14 ngày gần nhất
ngày

Lịch sử giá hành trình Da Nang(DAD) đi Haiphong(HPH)

colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x

Lịch chuyến bay VN1672

Dữ liệu cập nhật 14 ngày gần nhất
Giờ bayKhởi hànhĐếnCất cánhHạ cánh
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 5 phútSớm 37 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 11 phútSớm 30 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 10 phútSớm 32 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 2 phútSớm 38 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 1 phútSớm 40 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 11 phútSớm 28 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 11 phútSớm 30 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 9 phútSớm 32 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 8 phútSớm 31 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 8 phútSớm 32 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 9 phútSớm 33 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 7 phútSớm 33 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 57 phútTrễ 16 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 8 phútSớm 31 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 13 phútSớm 26 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 44 phútTrễ 3 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 23 phútSớm 16 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 20 phútSớm 19 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 1 giờ, 21 phútTrễ 42 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 7 phútSớm 30 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 14 phútSớm 27 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 3 phútSớm 35 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 19 phútSớm 19 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 14 phútSớm 25 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 16 phútSớm 23 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 13 phútSớm 29 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 3 phútSớm 38 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 15 phútSớm 25 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 16 phútSớm 22 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 10 phútSớm 29 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 17 phútSớm 24 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 5 phútSớm 36 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 15 phútSớm 26 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 7 phútSớm 34 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 23 phútSớm 15 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 7 phútSớm 35 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 36 phútSớm 3 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 14 phútSớm 27 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 12 phútSớm 29 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 18 phútSớm 22 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 7 phútSớm 37 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 15 phútSớm 25 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 26 phútSớm 17 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 9 phútSớm 32 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 10 phútSớm 27 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 16 phútSớm 24 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 58 phútTrễ 20 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 21 phútSớm 19 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 30 phútSớm 11 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 16 phútSớm 25 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 11 phútSớm 29 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 10 phútSớm 28 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 6 phútSớm 35 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 14 phútSớm 27 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 18 phútSớm 24 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 46 phútTrễ 3 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 11 phútSớm 32 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 21 phútSớm 17 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 30 phútSớm 10 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 21 phútSớm 17 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 22 phútSớm 19 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 36 phútSớm 4 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 43 phútTrễ 1 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 7 phútSớm 32 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 10 phútSớm 32 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 14 phútSớm 26 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 14 phútSớm 28 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 33 phútSớm 7 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 9 phútSớm 33 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 4 phútSớm 38 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 1 giờ, 3 phútTrễ 20 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 11 phútSớm 28 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 43 phútSớm 1 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 14 phútSớm 28 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 1 giờ, 3 phútTrễ 24 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 11 phútSớm 27 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 2 phútSớm 40 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 18 phútSớm 21 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 27 phútSớm 13 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 2 phútSớm 42 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 5 phútSớm 37 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 10 phútSớm 32 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 13 phútSớm 26 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 10 phútSớm 32 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 9 phútSớm 30 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 38 phútSớm 2 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 8 phútSớm 32 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 12 phútSớm 28 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 20 phútSớm 18 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 8 phútSớm 30 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 38 phútSớm 4 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 15 phútSớm 26 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 14 phútSớm 25 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 17 phútSớm 23 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 22 phútSớm 20 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 4 phútSớm 35 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 15 phútSớm 24 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 6 phútSớm 33 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 9 phútSớm 29 phút
Đã hạ cánh
Da Nang (DAD)
Haiphong (HPH)
Trễ 23 phútSớm 17 phút

Chuyến bay cùng hành trình Da Nang(DAD) đi Haiphong(HPH)

HãngSố hiệuCất cánhHạ cánh
VJ724

VietJet Air

18/04/2024
1 giờ, 20 phút
Xem chi tiết

Bạn muốn đặt chỗ nhanh? Hãy tải ngay ứng dụng!

Ứng dụng 12BAY.VN hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Hỗ trợ Khách hàng

1900-2642

Công ty TNHH TM DV Nguyễn Dương. Mã số DN: 0316751330. Lô 11, Biệt Thự 2, Khu Đô Thị Hà Đô, P.Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh