Trạng thái chuyến bay QH1410

Bamboo Airways - QH1410

Nha Trang (CXR)

Đã hạ cánh

(HAN) Hanoi

1 giờ, 30 phút
Bamboo Airways

Số hiệu

VN-A594

Máy bay

Airbus A321-211

Đúng giờ

76

Chậm

15

Trễ/Hủy

8
90%

Đúng giờ

Dữ liệu cập nhật 14 ngày gần nhất
ngày

Lịch chuyến bay QH1410

Dữ liệu cập nhật 14 ngày gần nhất
Giờ bayKhởi hànhĐếnCất cánhHạ cánh
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 24 phútTrễ 4 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 14 phútSớm 7 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 14 phútSớm 7 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 1 giờ, 6 phútTrễ 49 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 23 phútTrễ 3 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 16 phútSớm 7 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 20 phútĐúng giờ
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 6 phútSớm 15 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 19 phútSớm 1 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 12 phútSớm 12 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Đúng giờ Sớm 19 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 18 phútTrễ 2 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Đúng giờ Sớm 19 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 18 phútTrễ 3 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 19 phútĐúng giờ
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 5 phútSớm 12 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 28 phútTrễ 12 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 11 phútSớm 9 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 25 phútTrễ 8 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 20 phútTrễ 3 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 10 phútSớm 6 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 21 phútTrễ 3 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Đúng giờ Sớm 20 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 54 phútTrễ 37 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 24 phútTrễ 9 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 15 phútSớm 6 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 10 phútSớm 10 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 32 phútTrễ 22 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Sớm 4 phútSớm 15 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 58 phútTrễ 1 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 4 giờ, 8 phútTrễ 3 giờ, 54 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 49 phútTrễ 31 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 1 giờ, 50 phútTrễ 1 giờ, 34 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 54 phútTrễ 36 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 1 giờ, 15 phútTrễ 1 giờ, 1 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 12 phútTrễ 2 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 29 phútTrễ 14 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 52 phútTrễ 34 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 4 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 20 phútTrễ 5 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 18 phútSớm 2 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 6 phútSớm 15 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 19 phútTrễ 1 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 31 phútTrễ 17 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 37 phútTrễ 22 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Sớm 6 phútSớm 22 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 8 phútSớm 6 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 7 phútSớm 11 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 10 phútSớm 5 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 44 phútTrễ 28 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 1 giờ, 22 phútTrễ 1 giờ, 9 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 14 phútTrễ 2 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 13 phútSớm 1 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 59 phútTrễ 42 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 50 phútTrễ 36 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 19 phútTrễ 2 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Đúng giờ Sớm 8 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 9 phútSớm 7 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 20 phútTrễ 4 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 4 phútSớm 5 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Sớm 1 phútSớm 19 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 1 giờ, 15 phútTrễ 55 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 34 phútTrễ 13 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 11 phútSớm 6 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 9 phútSớm 10 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 1 giờ, 25 phútTrễ 1 giờ, 14 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 25 phútTrễ 14 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 15 phútTrễ 1 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 25 phútTrễ 5 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 9 phútSớm 2 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 40 phútTrễ 25 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 9 phútSớm 10 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 35 phútTrễ 19 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 33 phútTrễ 24 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 13 phútSớm 10 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 13 phútSớm 4 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 37 phútTrễ 27 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 16 phútSớm 4 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 17 phútTrễ 1 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 1 giờ, 16 phútTrễ 1 giờ, 2 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 17 phútTrễ 10 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 14 phútTrễ 10 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 13 phútTrễ 1 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 2 phútSớm 12 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 18 phútTrễ 3 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 5 phútSớm 5 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 20 phútTrễ 7 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 15 phútTrễ 3 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 3 phútSớm 8 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 17 phútTrễ 7 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 5 phútSớm 10 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 33 phútTrễ 18 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 7 phútSớm 11 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 8 phútSớm 9 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 4 phútSớm 11 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 6 phútSớm 11 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 15 phútSớm 3 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 6 phútSớm 13 phút
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Sớm 1 giờ, 42 phútĐúng giờ
Đã hạ cánh
Nha Trang (CXR)
Hanoi (HAN)
Trễ 15 phútTrễ 3 phút

Chuyến bay cùng hành trình Nha Trang(CXR) đi Hanoi(HAN)

HãngSố hiệuCất cánhHạ cánh
VN1562

Vietnam Airlines

01/12/2022
1 giờ, 45 phút
Xem chi tiết
VN1556

Vietnam Airlines

01/12/2022
1 giờ, 36 phút
Xem chi tiết
QH1418

Bamboo Airways

01/12/2022
1 giờ, 38 phút
Xem chi tiết
QH1414

Bamboo Airways

01/12/2022
1 giờ, 33 phút
Xem chi tiết
VJ774

VietJet Air

01/12/2022
1 giờ, 38 phút
Xem chi tiết
VN1550

Vietnam Airlines

01/12/2022
1 giờ, 33 phút
Xem chi tiết
VN1564

Vietnam Airlines

30/11/2022
1 giờ, 30 phút
Xem chi tiết
VJ778

VietJet Air

30/11/2022
1 giờ, 34 phút
Xem chi tiết
VN1566

Vietnam Airlines

30/11/2022
1 giờ, 55 phút
Xem chi tiết
QH1416

Bamboo Airways

30/11/2022
1 giờ, 33 phút
Xem chi tiết
VJ784

VietJet Air

30/11/2022
1 giờ, 50 phút
Xem chi tiết
VJ772

VietJet Air

30/11/2022
1 giờ, 32 phút
Xem chi tiết

Bạn muốn đặt chỗ nhanh? Hãy tải ngay ứng dụng!

Ứng dụng 12BAY.VN hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Hỗ trợ Khách hàng

1900 2642

Công ty TNHH TM DV Nguyễn Dương. Mã số DN: 0316751330. Lô 11, Biệt Thự 2, Khu Đô Thị Hà Đô, P.Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh