Trạng thái chuyến bay VN1231

Vietnam Airlines - VN1231

Hanoi (HAN)

Đã hạ cánh

(PQC) Phu Quoc

1 giờ, 48 phút
Vietnam Airlines

Số hiệu

VN-A614

Máy bay

Airbus A321-231

Đúng giờ

72

Chậm

18

Trễ/Hủy

10
87%

Đúng giờ

Dữ liệu cập nhật 14 ngày gần nhất
ngày

Lịch sử giá hành trình Hanoi(HAN) đi Phu Quoc(PQC)

colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x

Lịch chuyến bay VN1231

Dữ liệu cập nhật 14 ngày gần nhất
Giờ bayKhởi hànhĐếnCất cánhHạ cánh
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 54 phútTrễ 37 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 1 giờ, 3 phútTrễ 47 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 40 phútTrễ 21 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 40 phútTrễ 17 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 8 phútSớm 13 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 31 phútTrễ 12 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 36 phútTrễ 19 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 15 phútSớm 3 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 15 phútSớm 2 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 1 giờ, 53 phútTrễ 1 giờ, 35 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 20 phútSớm 1 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 17 phútTrễ 3 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 46 phútTrễ 25 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 13 phútSớm 6 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 20 phútTrễ 3 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 26 phútTrễ 5 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 21 phútTrễ 3 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 17 phútSớm 4 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 27 phútTrễ 7 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 26 phútTrễ 9 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 14 phútSớm 1 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 19 phútTrễ 7 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 18 phútSớm 3 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 27 phútTrễ 11 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 34 phútTrễ 23 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 1 giờ, 3 phútTrễ 46 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 13 phútSớm 5 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 11 phútSớm 9 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 1 giờ, 16 phútTrễ 56 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 8 phútSớm 12 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 27 phútTrễ 8 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 23 phútTrễ 5 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 47 phútTrễ 28 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 17 phútSớm 5 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 19 phútSớm 3 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 15 phútSớm 2 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 15 phútSớm 5 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 21 phútTrễ 2 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 34 phútTrễ 16 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 13 phútĐúng giờ
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 39 phútTrễ 24 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 21 phútTrễ 7 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 44 phútTrễ 27 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 2 giờ, 33 phútTrễ 2 giờ, 16 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 1 giờ, 21 phútTrễ 1 giờ, 3 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 53 phútTrễ 34 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 57 phútTrễ 41 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 36 phútTrễ 14 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 23 phútTrễ 1 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 1 giờ, 51 phútTrễ 1 giờ, 27 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 49 phútTrễ 31 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 26 phútTrễ 7 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 1 giờTrễ 44 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 1 giờ, 29 phútTrễ 1 giờ, 14 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 17 phútTrễ 1 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 35 phútTrễ 15 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 1 giờ, 21 phútTrễ 1 giờ, 6 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 44 phútTrễ 27 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 40 phútTrễ 21 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 2 giờ, 8 phútTrễ 1 giờ, 57 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 29 phútTrễ 8 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 24 phútTrễ 4 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 15 phútSớm 4 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 39 phútTrễ 21 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 11 phútSớm 9 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 34 phútTrễ 15 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 13 phútSớm 4 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 33 phútTrễ 15 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 15 phútSớm 18 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 7 phútSớm 25 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 12 phútSớm 15 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 18 phútSớm 7 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 16 phútSớm 14 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 8 phútSớm 19 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 10 phútSớm 15 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 22 phútSớm 11 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 12 phútSớm 20 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 10 phútSớm 22 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 7 phútSớm 26 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 8 phútSớm 22 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 7 phútSớm 28 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 13 phútSớm 22 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 8 phútSớm 25 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 16 phútSớm 12 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 21 phútSớm 14 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 22 phútSớm 13 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 9 phútSớm 20 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 16 phútSớm 17 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 12 phútSớm 18 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 21 phútSớm 7 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 16 phútSớm 17 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 10 phútSớm 16 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 16 phútSớm 13 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 11 phútSớm 16 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 6 phútSớm 22 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 6 phútSớm 26 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 12 phútSớm 15 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 28 phútSớm 7 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 15 phútSớm 8 phút
Đã hạ cánh
Hanoi (HAN)
Phu Quoc (PQC)
Trễ 11 phútSớm 21 phút

Chuyến bay cùng hành trình Hanoi(HAN) đi Phu Quoc(PQC)

HãngSố hiệuCất cánhHạ cánh
VJ455

VietJet Air

12/04/2024
2 giờ, 5 phút
Xem chi tiết
VN1237

Vietnam Airlines

12/04/2024
2 giờ, 20 phút
Xem chi tiết
VJ451

VietJet Air

12/04/2024
2 giờ, 5 phút
Xem chi tiết
VJ459

VietJet Air

11/04/2024
2 giờ, 5 phút
Xem chi tiết
VJ457

VietJet Air

11/04/2024
2 giờ, 5 phút
Xem chi tiết
VN1239

Vietnam Airlines

11/04/2024
2 giờ, 15 phút
Xem chi tiết

Bạn muốn đặt chỗ nhanh? Hãy tải ngay ứng dụng!

Ứng dụng 12BAY.VN hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Hỗ trợ Khách hàng

1900-2642

Công ty TNHH TM DV Nguyễn Dương. Mã số DN: 0316751330. Lô 11, Biệt Thự 2, Khu Đô Thị Hà Đô, P.Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh