Live 30
tháng 11
tháng 12
tháng 1
tháng 2
tháng 3
tháng 4
tháng 5
tháng 6
tháng 7
Đà Lạt
TP Hồ Chí Minh
Hà Nội
Đà Lạt
Đà Lạt
Hà Nội
Đà Nẵng
Đà Lạt
Đà Lạt
Đà Nẵng
Hải Phòng
Đà Lạt
Đà Lạt
Hải Phòng
Đà Lạt
Vinh
Vinh
Đà Lạt
Cần Thơ
Đà Lạt
Đà Lạt
Cần Thơ
Đà Lạt
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Đà Lạt